A fost aprobată procedura de implementare a Programului INVESTALIM!


View access
Public
Alias
a-fost-aprobata-procedura-de-implementare-a-programului-investalim
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
955
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-09-18 06:37:04
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Hotărârea nr. 844 din 14 septembrie 2023 aprobă Procedura de implementare a Programului național de dezvoltare şi susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, modalitățile de acordare, indicatorii cantitativi şi calitativi ai investiției, precum şi criteriile de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante.

Actul normativ a fost deja oficializat, fiind publicat vineri, în Monitorul Oficial nr. 836 din 15 septembrie 2023.

În cadrul procedurii, sunt detaliate modalitatea de acordare a ajutorului de stat, condițiile generale privind plata ajutorului, respectiv indicatorii cantitativi și calificativi ai investiției, criteriile de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante, precum și regulile privind menținerea investiției finanțate.

Reamintim că, Programul național de dezvoltare şi susținere a industriei alimentare INVESTALIM a fost aprobat prin Ordonanța de urgență nr. 65 din 30 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 604 din 30 iunie 2023.

Programul INVESTALIM este un program multianual, respectiv pentru perioada 2023—2026, și este gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Prin acest program se vor acorda ajutoare de stat regionale pentru susținerea investițiilor în achiziționarea de active pentru înființarea de unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției prin fabricarea unor produse noi.

    Prin această schemă vor fi construite unități de procesare în următoarele domenii:

 • Prelucrarea și conservarea cărnii;
 • Industria peștelui;
 • Industria cartofilor;
 • Domeniul sucurilor din fructe și legume;
 • Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
 • Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;
 • Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
 • Fabricarea produselor de morărit;
 • Fabricarea pâinii;
 • Fabricarea zahărului;
 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă și a animalelor de companie.

    Potrivit noului act normativ, pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obțină un acord pentru finanțare din partea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR.

    Depunerea şi înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni de 30 de zile calendaristice. Perioada de depunere şi înregistrare a cererilor se comunică de către AFIR pe website-ul www.afir.info, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor.

    Depunerea şi înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se opresc la expirarea termenului-limită prevăzut în nota de lansare a sesiunii de depunere.

    Potrivit procedurii, întreprinderea solicitantă depune online pe portalul AFIR o cerere de acord pentru finanțare, însoțită de următoarele documente justificative:

 1. situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, cu excepția întreprinderilor nou-înființate;
 2. planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiției inițiale şi eficiența economică a întreprinderii, inclusiv actele juridice care demonstrează existența unui drept real asupra imobilului/locației sau drept de creanță, care să confere drept de execuție/realizare a investiției; actele juridice care demonstrează existența unui drept real asupra imobilului/locației sau drept de creanță vor fi depuse dacă solicitantul le deține la momentul depunerii cererii de acord de finanțare, în caz contrar, urmând a fi depuse în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare;
 3. împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare;
 4. act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;
 5. opis cu documentele transmise.

    Formularul cererii de acord pentru finanțare şi modalitatea de transmitere şi înregistrare a documentelor justificative prevăzute mai sus sunt prevăzute în ghidul solicitantului aferent schemei de ajutor de stat INVESTALIM, care se va aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    AFIR calculează, pe baza criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 2, punctajul pentru întreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanțare în cadrul sesiunii de depunere şi întocmește lista întreprinderilor solicitante, ordonate descrescător pe baza punctajului obținut, menționându-se şi ajutorul de stat solicitat în cuprinsul fiecărei cereri de acord pentru finanțare.

    În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanțare, AFIR publică pe website-ul www.afir.info lista prevăzută mai sus.

 

Pentru detalii legate de grila de punctaj și valoarea maximă a ajutorului pe județe, accesați Procedura din 14 septembrie 2023!