Regulile de eligibilitate şi de utilizare aferente fondurilor europene dedicate Afacerilor interne


View access
Public
Alias
regulile-de-eligibilitate-si-de-utilizare-aferente-fondurilor-europene-dedicate-afacerilor-interne
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
934
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-07 07:32:25
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ministrul afacerilor interne a emis Ordinul  nr. 107 din 20 iulie 2023 pentru aprobarea regulilor de eligibilitate şi de utilizare aferente fondurilor europene dedicate Afacerilor interne pentru perioada 2021-2027. Actul normativ a fost publicat luni, în Monitorul Oficial nr. 698 din 31 iulie 2023.

Ordinul are ca scop aprobarea regulilor de eligibilitate aplicabile proiectelor finanțate din programele naționale Afaceri interne şi a regulilor specifice de utilizare a sumelor suplimentare acordate pe baza finanțărilor nelegate de costuri sau la rate forfetare, aferente fondurilor europene dedicate Afacerilor interne pentru perioada 2021-2027, respectiv:

 • Fondul pentru azil, migrație şi integrare, denumit în continuare FAMI;
 • Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, denumit în continuare IMFV;
 • Fondul pentru securitate internă, denumit în continuare FSI.

Potrivit Regulilor de eligibilitate din 20 iulie 2023, sunt beneficiari eligibili pentru finanțare din programele naționale Afaceri interne entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • sunt instituții publice din România, asociații/fundații cu personalitate juridică constituite în România, instituții de învățământ/cercetare autorizate în România sau organizații internaționale;
 • au competențe şi atribuții legale sau obiective şi scopuri statutare relevante pentru obiectivele fondurilor europene dedicate;
 • au capacitatea operațională şi financiară necesară pentru implementarea proiectului;
 • în cazul beneficiarilor privați, nu au obligații fiscale restante la bugetul general consolidat şi nu fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, conform legislației aplicabile.

   Sunt eligibile pentru finanțare din unul dintre programele naționale Afaceri interne proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • contribuie la realizarea obiectivului de politică al fondului, se încadrează în domeniul de aplicare al fondului şi în unul dintre tipurile de intervenție aferente fondului;
 • au o contribuție efectivă la îndeplinirea unui singur obiectiv specific al programului național;
 • asigură implementarea unei măsuri de punere în aplicare, acțiuni eligibile sau domeniu de intervenție aferente programului național;
 • sunt compatibile cu acțiunile, politicile şi prioritățile relevante ale UE şi cu sprijinul acordat în cadrul altor instrumente ale UE;
 • respectă limitele/plafoanele stabilite în ghidul specific apelului;
 • obțin un punctaj în etapa de evaluare cel puțin egal cu punctajul aferent pragului de calitate menționat în ghidul specific apelului;
 • includ costuri rezonabile, respectiv prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate şi îndeplinirea obiectivelor;
 • nu au fost finalizate fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente;
 • nu fac în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei Europene cu privire la o procedură de infringement care pune în pericol legalitatea şi regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectului propus;
 • în cazul proiectelor care intră în domeniul de aplicare a unei condiții favorizante, sunt compatibile cu strategiile şi documentele de planificare relevante stabilite pentru îndeplinirea respectivei condiții favorizante.

   Potrivit Regulilor specifice din 20 iulie 2023 de utilizare a sumelor suplimentare acordate pe baza finanțărilor nelegate de costuri sau la rate forfetare, sunt beneficiari eligibili pentru a primi finanțare din fondurile suplimentare Inspectoratul General pentru Imigrări şi alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne care au atribuții în domeniul gestionării migrației, în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

   Sunt eligibile pentru finanțare din fondurile suplimentare proiectele care contribuie la îndeplinirea obligațiilor legale sau la atingerea obiectivelor şi măsurilor stabilite prin strategiile şi planurile de acțiune din domeniile de competență ale Ministerului Afacerilor Interne privind gestionarea migrației, care nu pot fi finanțate din programele naționale.

 

 

Ordinul nr. 107 din 20 iulie 2023 se poate accesa AICI!