Evaluarea în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor


View access
Public
Alias
evaluarea-in-mediul-online-a-performantelor-scolare-si-a-competentelor-elevilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
837
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-03-13 06:38:45
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ordinul nr. 3.750 din 28 februarie 2023, publicat miercuri în Monitorul Oficial nr. 195 din 8 martie 2023, aprobă Metodologia-cadru de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor.

Actul normativ reglementează modalitatea de desfășurare a activității de evaluare a performanțelor școlare și a competențelor elevilor prin intermediul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), precum și prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la acest tip de activități.

Ministerul Educației va dezvolta o platformă educațională dedicată procesului de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor. Aceasta va respecta măsurile de securitate și de protecție a sănătății elevilor, potrivit metodologiei.

Prevederile metodologiei-cadru se aplică exclusiv pentru procesul de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurat exclusiv prin intermediul TIC.

Platforma dedicată procesului de evaluare asigură accesul tuturor cadrelor didactice și al elevilor la procesul educațional în mod unitar și echitabil.

Actul normativ prevede că platforma dedicată procesului de evaluare cuprinde:

 • itemi de diferite tipuri;
 • componente care permit utilizarea unor metode complementare de evaluare, de exemplu: proiect, portofoliu, referat, investigație, fișă de observație, fără a se limita la acestea;
 • teste normative și teste standardizate, pe disciplină/modul de pregătire profesională, pe ciclu de învățământ, pe an de studiu, pe unitate de învățare/modul, fără a se limita la acestea;
 • teste corespunzătoare evaluării inițiale, continue, sumative pe disciplină/modul de pregătire profesională, pe an de studiu, pe unitate de învățare/modul;
 • acces la website-ul dedicat subiectelor pentru evaluările, examenelor și competițiilor școlare naționale;
 • acces la resursele educaționale deschise și la ghiduri de utilizare a acestora, realizate prin proiecte naționale cu finanțare externă;
 • interconexiuni cu alte platforme/instrumente educaționale de evaluare online sau cu jocuri educaționale;
 • softuri elaborate în conformitate cu nevoile educaționale, care includ aplicații client mobile pentru elevi și cadre didactice, precum și funcții de supraveghere online.

   Potrivit actului normativ, platforma trebuie să permită:

 1. vizualizarea online concomitentă a răspunsurilor elaborate de elevi, a baremului de evaluare și de notare/a criteriilor de notare, cu posibilitatea de înscriere într-un/într-o borderou/fișă a rezultatelor pentru fiecare item/subitem din instrumentul de evaluare aplicat, precum și posibilitatea de interogare a ecranului pentru vizualizarea instrumentului de evaluare;
 2. calcularea punctajului/notei pe instrument de evaluare, după completarea tuturor punctajelor în borderou/fișă;
 3. generarea de rapoarte administrative, de exemplu centralizatoare pe cadru didactic, pe disciplină/modul de pregătire profesională, informații privind datele calendaristice ale evaluării, rapoarte de timp privind activitatea cadrului didactic pe platformă, posibilitatea de sortare/filtrare, export în format Excel sau CSV al rezultatelor evaluării;
 4. generarea de rapoarte statistice și grafice, astfel încât să se poată realiza asocierea competențelor de evaluat, contabilizarea pe fiecare disciplină, programă/modul de pregătire profesională, atât în valori absolute, cât și procentuale, pe tranșe de note, pe clasă, pe filieră, profil, specializare, în cazul învățământului liceal, dar și posibilitatea unor interogări statistice fundamentale de tip medie, mediană, abatere standard, fără a se limita la acestea;
 5. gestionarea procesului de lucru prin:
  • afișarea listei instrumentelor de evaluare, însoțită de statusul corespunzător evaluat/neevaluat/în curs de evaluare;
  • completarea de coduri, punctaje, note, calificative, scoruri și/sau menționarea de observații/aprecieri/ feedback de tip text;
  • contabilizarea automată a punctajului corespunzător, conform baremului;
  • predeterminarea codurilor, punctajelor, notelor, calificativelor, scorurilor în cazul itemilor obiectivi, aplicația nepermițând alegerea unui alt punctaj decât cel recomandat prin baremul de evaluare și de notare; atenționarea vizuală a cadrului didactic în cazul în care se omite introducerea unor/se operează eronat coduri, punctaje, note, calificative, scoruri asociate itemului/subitemului;
  • posibilitatea de reanalizare de către cadrul didactic a răspunsurilor date de elev.

   Rezultatele evaluării în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor se exprimă, după caz, prin:

 • aprecieri descriptive privind rezultatele elevului, exprimate în baza unor criterii precizate de cadrul didactic la începutul procesului de evaluare, a unui nivel de performanță, respectiv a unui nivel de competență;
 • calificative, la clasele I-IV și în învățământul special care școlarizează elevi cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate;
 • note de la 1 la 10 în învățământul secundar și în învățământul postliceal.

   Se menționează că rezultatele evaluării în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor se pot consemna în catalog.

   De asemenea, rezultatele evaluării în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui sau al elevului major.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Metodologia-cadru!