Acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare


View access
Public
Alias
acordarea-burselor-in-strainatate-pentru-stagii-de-studii-universitare-de-masterat-si-de-doctorat-pentru-stagii-postdoctorale-si-de-cercetare
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
836
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-03-13 06:30:28
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Prin Ordinul nr. 3.790 din 6 martie 2023, publicat vineri în Monitorul Oficial nr. 200 din 10 martie 2023, s-a aprobat Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului național de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare.

Selecția persoanelor care vor beneficia de burse pentru stagiile prevăzute la mai sus se face prin concurs organizat la nivel național de Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, conform calendarului anual aprobat prin decizie a conducătorului Agenției de Credite și Burse de Studii.

Concursul național constă în depunerea și evaluarea candidaturilor pe baza baremelor elaborate pe categorii de candidați și aprobate prin decizie a conducătorului Agenției de Credite și Burse de Studii.

Potrivit regulamentului, la concursul național participă cetățenii români, cu domiciliul stabil în România, din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, din Academia Română și din institutele de cercetare din subordinea sau din structura acestora, care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

 • sunt studenți în ultimul an la studii universitare de licență;
 • sunt studenți la studii universitare de masterat;
 • sunt studenți doctoranzi;
 • sunt cadre didactice titulare din instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate;
 • sunt cercetători.

   Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente redactate în limba română:

 1. formular-tip de înscriere la concurs;
 2. copie după cartea de identitate/pașaport și certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 3. curriculum vitae, însoțit de următoarele documente în copie: foi matricole, situații școlare, diplome - licență, studii aprofundate, masterat, doctorat -, lista de lucrări comunicate/ publicate în țară și/sau în străinătate, alte diplome/premii/ certificate sau atestări ale participării la manifestări științifice/ artistice/sportive;
 4. adeverință care atestă calitatea candidatului;
 5. acceptul instituțiilor de învățământ superior/institutelor de cercetare din străinătate;
 6. proiect de studiu/cercetare/creație artistică ce justifică, în 5-10 pagini, activitatea pe durata stagiului de bursă; proiectul va fi realizat avându-se în vedere o terminologie adecvată domeniului pentru care se solicită bursa, o exprimare coerentă și logică a ideilor și va fi structurat după cum urmează:
  • motivație, justificare;
  • obiective clare, precise;
  • fezabilitate;
  • activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • bibliografie selectivă;
 7. adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 8. dovada achitării taxei de procesare a dosarului de candidatură.

   Etapele concursului pentru acordarea burselor în străinătate sunt:

 1. verificarea administrativă a dosarelor;
 2. evaluarea candidaturilor, care presupune:
  • evaluarea academică a dosarelor, pe baza baremelor de evaluare;
  • susținerea interviului fizic sau online, candidatul fiind obligat să își asigure prezența/funcționarea mijloacelor tehnice pe toată durata interviului; în eventualitatea în care interviul nu se poate susține fizic/online din diverse motive, responsabilitatea este în exclusivitate a candidatului;
 3. selecția și nominalizarea candidaților realizate de Consiliul Agenției de Credite și Burse de Studii, pe baza punctajelor obținute.

   Rezultatul evaluării candidaturii constă în media ponderată a punctajului obținut la evaluarea academică a dosarului de concurs, cu ponderea de 70%, și a punctajului obținut de candidat la interviu, cu ponderea de 30%. Punctajul maxim stabilit este de 100 de puncte, iar cel minim de 70 de puncte.

   Tot vineri, s-a publicat în Monitorul Oficial și Ordinul nr. 3.789 din 6 martie 2023 privind aprobarea numărului total al lunilor de bursă, tipurilor de burse, duratei stagiului unei burse, domeniilor de interes ale României pentru care se acordă bursele și a cuantumului burselor lunare în valută, pe țări, în anul 2023, pentru bursele instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2023 privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare.

   Prin acest act normativ se aprobă un număr total de 540 de luni de bursă pentru anul universitar 2023-2024 după cum urmează:

 • 340 de luni pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat;
 • 200 de luni pentru stagii postdoctorale și de cercetare.

   Bursele prevăzute mai sus se acordă pentru stagii cu durata de minimum 2 luni și maximum 10 luni.

 

Pentru detalii privind domeniile de interes ale României pentru care se acordă bursele sau pentru detalii legate de cuantumul burselor lunare în valută, pe țări, aferent anului 2023, accesați Ordinul nr. 3.789 din 6 martie 2023!

Pentru mai multe informații privind organizarea și desfășurarea concursului național sau despre condițiile financiare și decontarea cheltuielilor, accesați Regulamentul din 6 martie 2023 aprobat prin Ordinul nr. 3.790 din 6 martie 2023!