Majorări salariale pentru angajații MAI ce prestează muncă suplimentară


View access
Public
Alias
majorari-salariale-pentru-angajatii-mai-ce-presteaza-munca-suplimentara
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
833
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-03-06 14:28:53
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 27 din 27 februarie 2023 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată în cursul anului 2023 de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut, publicat în Monitorul Oficial nr. 185 din 3 martie 2023 reglementează condiţiile de stabilire a majorării salariale, prevăzută la art. II alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, denumită în continuare majorare, cele de încadrare în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, la nivelul ordonatorului principal de credite, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept.

     Prin personal cu statut special se înţelege cadrele militare în activitate, poliţiştii şi soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate din unităţile Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.). Prestarea muncii suplimentare se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind programul de lucru şi formele de organizare a acestuia. Comandanţii/Şefii unităţilor din M.A.I. au obligaţia de a dispune măsuri pentru asigurarea cu prioritate a perioadei de repaus necesare refacerii capacităţii de muncă în cazul personalului propriu care a prestat muncă suplimentară, precum şi pentru replanificarea concediilor de odihnă, după caz.

     Sunt activităţi deosebite desfăşurate în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu specifice unităţii potrivit competenţelor legal stabilite, acele activităţi care se realizează în una dintre următoarele condiţii:

  1. au un grad ridicat de risc asupra integrităţii fizice, sănătăţii sau vieţii personalului implicat;
  2. au un grad ridicat de complexitate şi dificultate;
  3. presupun intervenţia specializată în funcţie de nivelul de urgenţă şi/sau gravitate al situaţiei/evenimentului;
  4. la creşterea capacităţii operaţionale a unităţii, precum şi în situaţii de catastrofe, calamităţi, tulburări de amploare ale ordinii şi siguranţei publice ori alte asemenea evenimente.

     Conform art. 7 din ordin, majorarea se plăteşte personalului cu statut special dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  1. există ordinul/dispoziţia şefului ierarhic de prestare a muncii suplimentare în condiţiile prevăzute la art. 4, scris(ă) şi emis(ă) conform competenţelor şi regulilor stabilite la nivelul fiecărei unităţi. În situaţiile care implică desfăşurarea de urgenţă a muncii suplimentare, ordinul/dispoziţia şefului ierarhic poate fi comunicat(ă) şi verbal, dar cu obligaţia de a fi consemnat(ă) ulterior în scris, în cel mai scurt timp posibil;
  2. nu beneficiază de alte drepturi salariale sub formă de majorări, sporuri, compensaţii etc. ori de cuantumul acestora, prevăzute expres pentru munca suplimentară;
  3. compensarea muncii suplimentare, prin ore libere plătite, nu a fost posibilă în următoarele 60 de zile de la prestarea acestei munci;
  4. se asigură încadrarea în fondurile bugetare alocate cu această destinaţie.

     Timpul normal de lucru se stabileşte lunar, prin înmulţirea numărului de zile lucrătoare din luna calendaristică cu 8 ore/zi. Timpul liber corespunzător se acordă pentru munca suplimentară prestată şi presupune că pentru numărul de ore lucrate peste timpul normal de lucru se acordă acelaşi număr de ore libere plătite. În cazul în care orele lucrate peste timpul normal de lucru au fost compensate prin ore libere plătite în termenul prevăzut la alin. (1) lit. c) din art. 7 al ordinului, majorarea nu se mai plăteşte.

     Majorarea se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat ca muncă suplimentară şi se determină pe baza raportului dintre solda de funcţie/salariul de funcţie şi durata timpului normal de lucru din luna în care s-a desfăşurat munca suplimentară. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1) lit. c) al art. 7, majorarea se plăteşte prin adăugare la drepturile salariale plătite în luna următoare expirării termenului respectiv şi la drepturile salariale corespunzătoare muncii suplimentare prestate pentru care nu a fost acordat timp liber corespunzător. Orele suplimentare care fac obiectul acordării altor drepturi salariale expres prevăzute pentru munca suplimentară nu se iau în calcul la plata majorării în condiţiile prezentului ordin.

Centralizatorul lunar cu personalul care a prestat muncă suplimentară, pe baza căruia se face plata majorării poate fi consultat AICI