Completările aduse Legii privind asistența socială a persoanelor vârstnice au fost publicate în Monitorul Oficial!


View access
Public
Alias
completarile-aduse-legii-privind-asistenta-sociala-a-persoanelor-varstnice-au-fost-publicate-in-monitorul-oficial
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
782
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-12-19 16:46:06
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Parlamentul României a emis Legea nr. 355 din 13 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Actul a fost publicat pe 14 decembrie 2022 în Monitorul Oficial nr. 1202 și își produce efectele începând cu data de 17 decembrie 2022.

     Legea privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice nr. 17 din 6 martie 2000, republicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 6 martie 2007 prevede ca persoanele vârstnice să aibă dreptul la asistenţă socială, potrivit dispoziţiilor prezentei legi, în raport cu situaţia sociomedicală şi cu resursele economice de care dispun. Măsurile de asistenţă socială prevăzute de prezenta lege sunt complementare celor reglementate prin sistemul asigurărilor sociale. Persoanele vârstnice care beneficiază de asistenţă socială au dreptul şi la alte forme de protecţie socială, în condiţiile legii. Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul prezentei legi, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege.

     Legiutorul introduce noțiunea de reprezentant legal, acesta fiind persoana desemnată, potrivit prevederilor art. 178 şi 2.009 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a reprezenta interesele unei persoane vârstnice. Ca noutate, legiutorul explică și termenul de susţinător legal, prin care se înţelege persoana care are obligaţia legală de întreţinere aşa cum este prevăzută la art. 516 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     De asemenea, termenul de “prestații sociale” este înlocuit, în tot textul actului normativ, cu noua denumire – beneficii sociale.

     Evaluarea persoanei vârstnice în vederea acordării asistenţei sociale şi întocmirea planului de intervenţie, respectiv a planului individualizat de îngrijire şi asistenţă se realizează cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) şi (2) din prezenta lege, precum şi ale art. 44, 47, art. 48 alin. (1) şi (2), art. 50 şi 98 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Pe baza planului de intervenţie sau, după caz, a planului de îngrijire şi asistenţă, elaborate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se emite dispoziţia primarului sau, după caz, a directorului serviciului public de asistenţă socială pentru stabilirea dreptului la servicii sociale acordate ca măsură de asistenţă socială.

     Coordonarea intervenţiilor din diferite domenii pentru realizarea integrată a evaluării nevoilor şi a resurselor, a planificării şi intervenţiei, a monitorizării şi evaluării impactului serviciilor comunitare asigurate persoanelor vârstnice se asigură în cadrul managementului de caz. Standardele minime de calitate privind managementul de caz în serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

     Totodată, criteriile de încadrare în grade de dependenţă se stabilesc pe baza Clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, elaborată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

     Alineatul (1) din art. 7 al secțiunii a 2-a din cap. II prevede ca furnizarea serviciilor comunitare pentru persoanele vârstnice care se găsesc în situaţiile prevăzute la art. 3 din lege să se realizeze cu consimţământul acestora şi au în vedere îngrijirea temporară sau de lungă durată:

  1. la domiciliul sau la reşedinţa persoanei vârstnice;
  2. în centre de zi de asistenţă şi recuperare;
  3. într-un cămin pentru persoane vârstnice, într-o locuinţă protejată sau în alt centru rezidenţial.

Reglementările privind fondurile ce se alocă de la bugetul de stat, cuprinse în cap. III din Legea nr. 17/2000 disponibile în forma sa consolidată la zi