Noutăți privind utilizarea energiei din surse regenerabile


View access
Public
Alias
noutati-privind-utilizarea-energiei-din-surse-regenerabile
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
773
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-12-12 10:16:49
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

La propunerea ministerului Energiei, Executivul a aprobat Ordonanța de urgență pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum și modificarea și completarea unor acte normative.

Este vorba despre Ordonanța de urgență nr. 163 din 29 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1165 din 6 decembrie 2022.

Prin acest act normativ se completează cadrul legal stabilit prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, pentru perioada 2021 – 2030.

Actul normativ contribuie la îndeplinirea obiectivelor de reducere a gazelor cu efect de seră în modul cel mai rentabil și în conformitate cu propriile circumstanțe ale României, cu mixurile energetice și cu capacitatea specifică de producere a energiei din surse regenerabile.

Totodată, prin completarea cadrului legal necesar pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, pentru perioada 2021 - 2030, se accelerează implementarea proiectelor de investiții care se realizează prin finanțarea prevăzută în PNRR - Componenta 6 Energie.

De asemenea, sunt reglementate norme referitoare la sprijinul financiar pentru energia electrică din surse regenerabile, la autoconsumul acestui tip de energie electrică și la utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii și în cel al transporturilor în vederea atingerii obiectivului național privind ponderea globală a energiei regenerabile în consumul final brut de energie în anul 2030.

   Noul act normativ stabilește și criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili, biolichide și combustibilii din biomasă, precum și reglementarea criteriilor de durabilitate conform noilor reglementări europene pentru combustibili proveniți din biomasă.

   Ordonanța mai stabilește schemele de sprijin pentru energia din surse regenerabile, stabilitatea sprijinului financiar, calcularea ponderii energiei din surse regenerabile, procedura de notificare simplă pentru racordările la rețea a instalațiilor, adoptarea pe scară largă a utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul transporturilor, prosumatorii și comunitățile de energie din surse regenerabile, utilizarea pe scară largă a energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii.

   Articolul 21 din OUG a generat o controversă în spațiul public pe tema așa numitei taxe pe soare.

   Din clarificările Ministerului Energiei  redăm : „Pentru corecta informare a publicului, prin Ordonanța de urgență pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a fost adoptată în data de 29 noiembrie, Guvernul României a transpus Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 (reformare) privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile”.

   Totodată, ministerul a susținut că „modificările erau necesare a fi realizate având în vedere că România risca să intre în procedură de infringement (riscul de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza 2021/0333)”, întrucât „prin Directiva (UE) 2018/2001 s-a instituit un obiectiv obligatoriu la nivelul Uniunii Europene care să urmărească o pondere de cel puțin 32 % a energiei din surse regenerabile în consumul final brut, obiectiv pentru a cărui îndeplinire este necesară încurajarea în continuare a dezvoltării de tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile și implicit conferirea de stabilitate și predictibilitate investitorilor în domeniu”.

   Potrivit art. 21, autoritățile administrației publice centrale şi ANRE pot aplica taxe şi tarife nediscriminatorii şi proporționale prosumatorilor de energie din surse regenerabile, în legătură cu energia electrică din surse regenerabile autoprodusă de aceștia care rămâne în spațiile lor în unul sau mai multe din următoarele cazuri:

  1. dacă energia electrică din surse regenerabile autoprodusă este sprijinită efectiv prin intermediul unor scheme de sprijin, numai în măsura în care nu sunt subminate viabilitatea economică a proiectului şi efectul de stimulare a unui astfel de sprijin;
  2. de la data de 1 decembrie 2026, dacă puterea instalată în centralele electrice ale prosumatorilor depășește 8% din puterea totală instalată în capacitățile de producție de energie electrică la nivel național şi dacă se demonstrează, prin intermediul unei analize cost-beneficiu, efectuată de ANRE printr-un proces deschis, transparent şi participativ, că dispoziția prevăzută la alin. (3) lit. b) fie a avut drept rezultat o sarcină disproporționată semnificativă pentru sustenabilitatea financiară pe termen lung a sistemului electric, fie creează un stimulent care depășește ceea ce este necesar în mod obiectiv pentru a obține o utilizare rentabilă a energiei din surse regenerabile, precum şi că o astfel de sarcină sau un astfel de stimulent nu ar putea fi minimizat prin întreprinderea altor acțiuni rezonabile; sau
  3. dacă energia electrică din surse regenerabile autoprodusă este produsă în instalații cu o putere totală instalată de energie electrică de peste 30 kW.

 

Actul normativ se poate consulta, în integralitate, AICI!