Legea laptelui şi a produselor lactate a fost oficializată!


View access
Public
Alias
legea-laptelui-si-a-produselor-lactate-a-fost-oficializata
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
760
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-11-21 17:51:07
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Parlamentul României a emis Legea nr. 307 din 16 noiembrie 2022 laptelui şi a produselor lactate, act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 1110 din 17 noiembrie 2022. Actul reglementează sectorul laptelui şi al produselor lactate, al produselor care conţin ca ingrediente lapte sau produse lactate, al produselor pe bază de lapte cu adaos de alte grăsimi şi/sau proteine, altele decât cele lactate, cu privire la denumirea produselor, prezentarea, etichetarea şi comercializarea acestora, urmărind în principal sănătatea populaţiei, satisfacerea necesităţilor de consum ale tuturor categoriilor de consumatori, respectarea condiţiilor de igienă şi informarea corectă a consumatorilor.

     Inscripţionarea informaţiilor obligatorii privind etichetarea laptelui de consum şi a produselor lactate, precum şi cerinţele privind informarea explicită a cumpărătorului referitoare la conţinutul acestor produse se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.169/2011, şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/775 al Comisiei din 28 mai 2018 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, în ceea ce priveşte normele de indicare a ţării de origine sau a locului de provenienţă a ingredientului primar al produselor alimentare.

     Legea se aplică şi operatorilor economici înregistraţi la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi care comercializează produse lactate prin reţelele comerciale. Prevederile nu se aplică producătorilor agricoli persoane fizice ce obţin produse agricole în propria fermă/gospodărie, care depăşesc necesarul de consum propriu şi sunt destinate vânzării pe piaţă, în condiţiile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare.

     Articolul 3 din lege prevede că, la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se înfiinţează Observatorul laptelui şi al produselor lactate, în cadrul direcţiei de specialitate. Observatorul laptelui şi al produselor lactate monitorizează piaţa laptelui de vacă, bivoliţă, oaie, capră şi piaţa produselor lactate şi are ca scop centralizarea datelor de pe piaţă, urmărirea şi analizarea tendinţelor actuale şi viitoare în România, a producţiei, a echilibrului dintre cerere şi ofertă, precum şi a costurilor de producţie.

     Observatorul laptelui şi al produselor lactate colectează, în vederea centralizării, următoarele date:

  1. efectivul matcă de vaci de lapte, bivoliţe, oi, capre;
  2. cantitatea de lapte crud materie primă produsă;
  3. cantitatea de lapte crud materie primă livrată direct pe piaţă;
  4. cantitatea de lapte crud materie primă livrată către prim-cumpărători;
  5. cantitatea de lapte crud materie primă livrată către procesatori;
  6. numărul operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul procesării laptelui crud şi producţiei laptelui de consum şi a produselor lactate, precum şi capacitatea acestora de procesare a laptelui, din care să rezulte:

(i) cantitatea şi preţul laptelui crud materie primă colectat de către aceştia;

(ii) cantitatea de lapte procesat;

(iii) cantitatea de produse lactate realizată;

g. achiziţiile intracomunitare şi importul-exportul din ţări terţe de cantităţi de lapte crud materie primă, produse semiprocesate şi produse finite, indiferent de tip.

     În baza prevederilor prezentei legi, Observatorul laptelui şi al produselor lactate elaborează formularele necesare colectării datelor prevăzute anterior, precum şi procedurile detaliate şi frecvenţa de colectare a acestora, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se transmit furnizorilor de date prevăzuţi la art. 7 din lege.

     În urma procesării datelor prevăzute mai sus, care constituie baza pentru gestionarea măsurilor de piaţă în acest sector, Observatorul laptelui şi al produselor lactate întocmeşte lunar rapoarte punctuale şi/sau generale, avizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care vor fi puse la dispoziţia entităţilor implicate în sectorul laptelui şi al produselor lactate, pe suport electronic. Observatorul laptelui şi al produselor lactate este organismul de legătură cu Observatorul pieţei laptelui din Uniunea Europeană, constituit la nivelul Comisiei Europene. Transmiterea datelor către Observatorul pieţei laptelui de la nivel european se realizează prin Sistemul informatic pentru managementul şi monitorizarea pieţei agricole, denumit în continuare ISAMM.

Faptele ce constituie contravenţii pentru operatorii economici, dar și principiile generale ale informaţiilor referitoare la produsele alimentare, toate prevăzuţe de Legea nr. 307/2022 - AICI