Transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene


View access
Public
Alias
transferul-drepturilor-de-pensie-ale-functionarilor-si-agentilor-uniunii-europene
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
750
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-11-07 14:32:55
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Hotărârea Guvernului României nr. 1.319 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene se regăsește publicată în Monitorul Oficial nr. 1063 din 2 noiembrie 2022.

     Prezentele norme metodologice reglementează aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene prin care s-a creat cadrul legal pentru implementarea articolelor 11 şi 12 din anexa VIII la Statutul funcţionarilor Uniunii Europene (partea I) stabilite în Regulamentul (CEE, Euratom, CECA) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, precum şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene şi de instituire a unor măsuri speciale aplicabile temporar funcţionarilor Comisiei.

     Actualizarea drepturilor de pensie acumulate se realizează folosind randamentele curbei spot a randamentelor obligaţiunilor guvernamentale cotate AAA, publicate de către Banca Centrală Europeană, folosită pentru cea mai recentă actualizare a ratelor anuităţii.

     Formularul-tip de cerere prevăzut la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021 se transmite de către instituţia competentă europeană instituţiei desemnate, urmând ca instituţia desemnată să îl înregistreze şi să iniţieze astfel procedura de calcul şi transfer către sistemul de pensii al Uniunii Europene.

     Potrivit art. 5 din norme, funcţionarul Uniunii Europene prezintă instituţiei europene competente documente în original sau în copie, certificată pe fiecare filă ca fiind conformă cu originalul, care atestă vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 şi drepturile salariale aferente.

     Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul poate fi realizată de către una dintre următoarele instituţii, după caz:

  1. misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în cazul cetăţenilor români sau străini stabiliţi în străinătate, în măsura în care legile şi reglementările statului de reşedinţă sau acordurile bilaterale nu se opun;
  2. notarii publici de pe teritoriul României, atât în cazul cetăţenilor români, cât şi în cazul cetăţenilor străini;
  3. instituţia competentă europeană;
  4. instituţiile de asigurări sociale din alte state membre ale UE, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană sau cu care se aplică instrumente juridice bilaterale de securitate socială la care România este parte;
  5. autorităţi abilitate în acest sens din alte state membre ale UE, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană sau cu care se aplică instrumente juridice bilaterale de securitate socială la care România este parte.
  6. avocaţi care provin din state membre ale UE, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană.

     Documentele sau copiile se transmit de către instituţia competentă europeană, împreună cu formularul-tip de cerere, instituţiei desemnate.

     La calculul stagiului de cotizare realizat în sistemul public de pensii pentru stabilirea pensiei de transfer se utilizează perioadele şi stagiile valorificate la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, cu excepţia stagiilor asimilate stagiului de cotizare prevăzute la art. 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, pensia de transfer se calculează prin aplicarea modului de determinare a cuantumului pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii din România.

     Calculul punctajului lunar, punctajului anual, al numărului total de puncte şi al punctajului mediu anual se face conform dispoziţiilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul pensiei de transfer se calculează prin înmulţirea punctajului mediu anual cu valoarea punctului de pensie în vigoare la data emiterii deciziei.

Procedura de calcul şi transfer către sistemul de pensii al Uniunii Europene al valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în România, precum și procedura de calcul al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul pensiilor militare de stat, disponibile AICI