A fost înființat Registrul naţional de informare toxicologică!


View access
Public
Alias
a-fost-infiintat-registrul-national-de-informare-toxicologica
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
707
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-09-12 10:49:44
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României a emis Hotărârea nr. 1.008 din 10 august 2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Registrului naţional de informare toxicologică, act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 805 din 16 august 2022.

     Potrivit art. 1 din hotărâre, se înfiinţează Registrul naţional de informare toxicologică, denumit în continuare ReTox, având drept scop:

  • înregistrarea informaţiilor potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, denumit în continuare Regulamentul CLP, transmise de către operatorii economici înainte de data de 1 ianuarie 2024, pentru amestecurile de uz industrial potrivit anexei VIII partea A pct. 13 din respectivul regulament;
  • înregistrarea cazurilor de intoxicaţie acută şi a deceselor apărute în rândul populaţiei, datorate expunerii la amestecurile astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) din hotărâre.

     Institutul Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, prin Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, denumit în continuare CNMRMC, asigură funcţionarea şi administrarea ReTox. Totodată, Ministerul Sănătăţii asigură resursele financiare necesare pentru funcţionarea şi administrarea ReTox prin Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, potrivit programelor naţionale de sănătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2022.

     Articolul 8 din același act legislativ prevede că Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele responsabilităţi:

  1. raportează cazurile de intoxicaţie acută şi decesele trimestrial, până la data de 15 a lunii ulterioare trimestrului pentru care se face raportarea;
  2. participă la instruirile organizate de INSP în vederea funcţionării optime a ReTox;
  3. semnalează către CNMRMC dificultăţile întâmpinate în folosirea ReTox şi propun sugestii de îmbunătăţire a acestuia.

     Colectarea, transmiterea informaţiilor şi înregistrările, precum şi administrarea şi gestionarea datelor se realizează de către toate instituţiile publice prevăzute de prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare. INSP poate prelucra în calitate de operator de date cu caracter personal următoarele date cu caracter personal, folosite ulterior în mod statistic şi pseudonimizate automat în ReTox: nume şi prenume, sex, vârstă, cod numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţa, cu respectarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

     Durata de păstrare a datelor cu caracter personal transmise în ReTox este de 5 ani, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 şi ale dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. b) din Regulamentul CLP.

Textul integral al Hotărârii nr. 1.008/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Registrului naţional de informare toxicologică - AICI