Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri


View access
Public
Alias
programul-privind-ecologizarea-zonelor-afectate-de-deseuri
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
610
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-11 05:31:55
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Ordinul nr. 710 din 1 aprilie 2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri, publicat ulterior în Monitorul Oficial nr. 328 din 4 aprilie 2022.

     Ghidul de finanţare constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri, denumit în continuare Program. Scopul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor vizând ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deşeuri. Obiectul Programului îl reprezintă susţinerea financiară a activităţilor vizând colectarea deşeurilor, în vederea ecologizării zonelor afectate de poluare. Pentru îndeplinirea scopului Programului se va urmări colectarea deşeurilor astfel încât acestea să poată fi valorificate/reciclate conform legii. Indicatorul de performanţă al Programului este reprezentat de cantitatea de deşeuri colectate.

     Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.

     Finanţarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în baza categoriei prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

     Finanţarea se acordă în cuantum de 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Suma maximă care poate fi acordată de AFM pentru finanţarea unui proiect, cu condiţia încadrării în bugetul Programului, se stabileşte în funcţie de numărul locuitorilor la nivelul UAT solicitante sau, în cazul în care cererea de finanţare este depusă de către ADI, în funcţie de numărul cumulat de locuitori ai UAT care intră în componenţa ADI, în cazul în care aceasta din urmă este solicitant, astfel:

 1. 30.000 de lei, pentru solicitantul care are ≥ 400.001 de locuitori;
 2. 27.000 de lei, pentru solicitantul care are între 200.001 şi 400.000 de locuitori;
 3. 24.000 de lei, pentru solicitantul care are între 100.001 şi 200.000 de locuitori;
 4. 21.000 de lei, pentru solicitantul care are între 50.001 şi 100.000 de locuitori;
 5. 18.000 de lei, pentru solicitantul care are între 20.001 şi 50.000 de locuitori;
 6. 15.000 de lei, pentru solicitantul care are între 10.001 şi 20.000 de locuitori;
 7. 12.000 de lei, pentru solicitantul care are între 5.001 şi 10.000 de locuitori;
 8. 9.000 de lei, pentru solicitantul care are între 3.001 şi 5.000 de locuitori;
 9. 5.000 de lei, pentru solicitantul care are între 1.501 şi 3.000 de locuitori;
 10. 3.000 de lei, pentru solicitantul care are ≤ 1.500 de locuitori.

     Conform art. 10 din ghidul de finanțare, este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii la momentul depunerii cererii de finanţare:

 • acţionează în nume propriu;
 • nu se află în procedură de criză financiară, insolvenţă, executare silită sau oricare altă procedură similară;
 • nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • nu beneficiază de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru aceleaşi activităţi/cheltuieli eligibile ca cele prevăzute în proiect, pe perioada derulării contractului de finanţare încheiat cu AFM.

     Sunt eligibile proiectele care au ca scop ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deşeuri (plastic, metal, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii şi acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecţie din jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor de pe raza teritorială a UAT/ADI. În cadrul proiectului se vor colecta categoriile de deşeuri precizate anterior, doar în condiţiile în care cantităţile respective de deşeuri nu intră în responsabilitatea operatorilor licenţiaţi/autorizaţi, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceştia.

     În vederea aprobării finanţării proiectului, în cadrul sesiunii, solicitantul depune următoarele documente:

 1. cererea de finanţare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la ghid;
 2. împuternicire administrativă, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
 3. actul de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al împuternicitului solicitantului;
 4. documentul doveditor al deschiderii de către solicitant, la Trezoreria Statului, a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu. Contul va avea cod/indicator bugetar 21.43.02.20 - alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi.

     Instrucţiuni cuprinzând modul de înscriere a solicitanţilor în Program şi procesul de depunere a cererilor de finanţare, precum şi alte informaţii relevante se elaborează şi se aprobă la nivelul AFM şi se aduc la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a instituţiei.

Restul reglementărilor ce descriu, pe larg, procedura de implementare a proiectelor ce vizează ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deşeuri - AICI