Acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică


View access
Public
Alias
acordarea-licentelor-in-domeniul-serviciului-public-de-alimentare-cu-energie-termica
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
609
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-11 05:31:56
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul nr. 61 din 30 martie 2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 341 din 7 aprilie 2022.

     Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în calitate de autoritate de reglementare competentă, acordă, modifică, suspendă, refuză ori retrage, în condiţiile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor prezentului regulament, licenţele operatorilor serviciului public de alimentare cu energie termică.

     Licenţele se acordă pentru următoarele activităţi:

 1. producerea energiei termice;
 2. transportul energiei termice;
 3. distribuţia energiei termice;
 4. furnizarea energiei termice.

     Pentru realizarea tuturor activităţilor în cadrul unui SACET cu un singur producător de energie termică se acordă o singură licenţă pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. Pentru activitatea prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) din regulament, desfăşurată în cadrul unui SACET cu mai mulţi producători de energie termică se acordă licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice pe care le deţin fiecărui producător în parte.

     Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) din regulament, pentru producerea energiei termice în cogenerare ANRE acordă licenţe potrivit prevederilor legislaţiei aplicabile în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare.

     Regulamentul se aplică persoanelor juridice cărora li se acordă, modifică, suspendă, refuză ori retrag licenţe pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din același act normativ. Regulamentul stabileşte procedura de acordare ori refuz al acordării, modificare, suspendare şi retragere a licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, termenele şi condiţiile de acordare, diferenţiate pe categorii de activităţi. Persoanele juridice înregistrate în alte state pot solicita licenţe, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, numai dacă au stabilit în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pentru întreaga durată de valabilitate a licenţei necesar desfăşurării activităţilor.

     Conform art. 6 din regulament, licenţele se acordă următoarelor categorii de solicitanţi:

1. în cazul gestiunii directe:

(i) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;

(ii) societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;

2. în cazul gestiunii delegate, societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social privat ori mixt.

     Pentru obţinerea licenţei, solicitantul înregistrează la ANRE o cerere, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la regulament. La înregistrarea cererii, solicitantul achită tariful de analiză, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. În situaţia în care se constată că suma aferentă tarifului de analiză nu a fost virată în contul ANRE, în conformitate cu prevederile anterioare, cererea se înregistrează cu caracter de corespondenţă şi nu se supune procesului de analiză. Cererea se clasează dacă în termen de 10 zile de la data înregistrării acesteia tariful de analiză nu a fost încasat, ANRE notificând solicitantul în acest sens.

     Solicitantul poate relua demersurile de obţinere a licenţei pe baza unei noi cereri; ANRE poate lua în considerare în analiza noii cereri documentele anexate cererii clasate, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului legal cu privire la faptul că acestea nu au suferit modificări.

     Licenţa pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se acordă în baza cererii prevăzute la art. 9 din regulament, precum şi a următoarelor documente:

 1. certificatul constatator emis de ONRC cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării la ANRE, în exemplar original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al solicitantului, sau raportul de furnizare informaţii emis prin serviciul Infocert de către ONRC, care să cuprindă informaţii de identificare a solicitantului, denumirea, adresa sediului social/ profesional, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerţului, starea solicitantului, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociaţii/acţionarii solicitantului, persoana/persoanele împuternicită/e să reprezinte solicitantul, domeniile de activitate ale solicitantului care să conţină domeniul de activitate pentru care se solicită licenţa, sucursale/subunităţi/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România, condamnări pentru fapte penale, punere sub interdicţie, instituire a curatelei, insolvenţă, faliment, lichidare, reorganizare judiciară, sau alte documente similare emise de autorităţi competente ori documentele de constituire a unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, care să conţină aceste informaţii;
 2. extrase, în copie, din ultima situaţie financiară depusă conform legii de solicitant la organele fiscale competente, anterior înregistrării la ANRE a cererii de acordare a licenţei, cu dovada înregistrării la organele fiscale sau alte documente justificative din care să rezulte că solicitantul deţine resursele financiare necesare desfăşurării serviciului/activităţilor pentru care solicită licenţa;
 3. lista din care să rezulte capacitatea tehnică a solicitantului de a desfăşura serviciul/activităţile pentru care solicită licenţa, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 la regulament; în cazul în care solicitantul a subcontractat lucrări sau servicii conexe, necesare desfăşurării în bune condiţii a serviciului/activităţilor pentru care solicită licenţa, prezintă inclusiv contractele respective, în copie;
 4. organigrama valabilă la data solicitării licenţei, cu evidenţierea structurilor organizatorice responsabile cu desfăşurarea serviciului/activităţilor pentru care se solicită licenţa, precum şi cu precizarea documentului de aprobare;
 5. lista cuprinzând personalul specializat, calificat şi autorizat de care dispune pentru desfăşurarea serviciului/activităţilor pentru care se solicită licenţa, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3 la regulament;
 6. programul de măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4 la regulament;
 7. hotărârea autorităţilor deliberative ale UAT sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de stabilire a modalităţii de gestiune a SPAET, în care să se precizeze în mod clar serviciul/activităţile încredinţat(e), însoţită de regulamentul serviciului şi de caietul de sarcini; în cazul gestiunii directe, se depune inclusiv lista cu componentele infrastructurii tehnico-edilitare; în cazul gestiunii delegate, se depune inclusiv contractul de delegare a gestiunii, însoţit de toate anexele;
 8. lista cuprinzând caracteristicile tehnice ale capacităţilor de producere a energiei termice deţinute de solicitant în proprietate sau folosinţă, după caz, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5 la regulament; documentul se depune inclusiv în format electronic editabil;
 9. lista cuprinzând caracteristicile tehnice ale componentelor infrastructurii tehnico-edilitare pentru care se solicită licenţa, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6 la regulament; documentul se depune inclusiv în format electronic editabil;
 10. schema tehnologică simplificată a SACET care cuprinde obiectivele pentru care se solicită licenţa, cu evidenţierea limitelor administrative şi precizarea denumirii localităţilor pe teritoriul cărora se amplasează acestea;
 11. autorizaţia/autorizaţiile de gospodărire a apelor, în termen de valabilitate şi în copie, sau solicitarea/solicitările, înregistrată/ înregistrate la emitent, pentru obţinerea acesteia/acestora; în cazul depunerii solicitării/solicitărilor pentru obţinerea autorizaţiei/autorizaţiilor, solicitantul are obligaţia de a depune la ANRE autorizaţia/autorizaţiile sau refuzul de acordare a acesteia/acestora în termen de 5 zile de la primirea rezoluţiei emitentului;
 12. autorizaţia/autorizaţiile de mediu, în termen de valabilitate şi în copie, pentru prestarea serviciului/activităţilor pentru care se solicită licenţa, însoţită/însoţite, după caz, de deciziile privind aplicarea vizei anuale, sau solicitarea/solicitările, înregistrată/ înregistrate la emitent, pentru obţinerea acesteia/acestora; în cazul depunerii solicitării/solicitărilor pentru obţinerea autorizaţiei/ autorizaţiilor, solicitantul are obligaţia de a depune la ANRE autorizaţia/autorizaţiile sau refuzul de acordare a acesteia/acestora în termen de 5 zile de la primirea rezoluţiei emitentului;
 13. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind cifra de afaceri estimată a se realiza în anul acordării licenţei solicitate, ca urmare a desfăşurării serviciului/activităţilor ce face/fac obiectul acesteia.

    Cererea privind acordarea licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice este însoţită de documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), h),k),l) şi m) din regulament.

Totalitatea dispozițiilor legate atât de modificarea licenței și a condițiilor asociate acesteia, cât și de procedura de suspendare și de retragere a licențelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică - AICI