Norme privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și a transporturilor de produse rezervă de stat


View access
Public
Alias
norme-privind-paza-obiectivelor-bunurilor-valorilor-si-a-transporturilor-de-produse-rezerva-de-stat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
572
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-02-21 06:54:46
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial nr. 159 din 17 februarie 2022 a fot publicat Ordinul nr. 100 din 1 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor interne privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și a transporturilor de produse rezervă de stat aparținând unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

În vederea adoptării măsurilor necesare asigurării securității bunurilor aparținând UT (unităților teritoriale) prin intermediul mijloacelor aflate la dispoziție, UT efectuează, succesiv, următoarele:

 • etapa I - analiza de risc la securitatea fizică;
 • etapa II - întocmirea planului de pază.

Analiza de risc la securitatea fizică constă în identificarea amenințărilor și vulnerabilităților tehnice, organizatorice, operaționale la adresa existenței sau integrității bunurilor din responsabilitatea UT, realizată în scopul stabilirii măsurilor de securitate, transpuse în planul de pază.

Consemnul general al posturilor reprezintă acele îndatoriri cu caracter general, specifice posturilor înarmate, pe care paznicii au obligația de a le cunoaște și aplica.

Principalele obligații ale paznicilor ce se prevăd în consemnul general sunt:

 • să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul UT, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii;
 • să păzească UT și să asigure integritatea bunurilor și valorilor deținute de UT;
 • să permită accesul în UT numai în conformitate cu prevederile prezentelor norme interne;
 • să oprească și să legitimeze persoanele care încalcă regulile de deplasare în interiorul UT;
 • să aducă de îndată la cunoștință conducerii UT despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile luate;
 • în caz de avarii produse la spații de depozitare, instalații, conducte, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoștința conducerii UT și să ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului;
 • în caz de incendii, să ia imediat măsuri de primă intervenție, să alarmeze imediat personalul de la locul de muncă prin mijloacele existente în unitate, de tip toacă, sisteme de alarmare și avertizare și altele asemenea, să anunțe incendiul la conducerea UT și să apeleze Sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112, denumit în continuare Serviciul 112.
 • să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a valorilor în caz de dezastre;
 • să sesizeze organele de poliție prin intermediul Serviciului 112 în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității și să își dea concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de cercetare penale competente;
 • să păstreze, după caz, secretul de stat și pe cel de serviciu;
 • să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecție și armamentul cu care sunt dotați și să facă uz de armă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de lege;
 • să poarte uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepția locurilor de muncă unde se impune o altă ținută;
 • să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope și nici să nu consume astfel de băuturi sau substanțe în timpul serviciului;
 • să nu absenteze fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabil conducerea unității.

   Consemnul particular al postului reprezintă prevederea din planul de pază în baza căruia un paznic execută activitatea.

   Consemnul particular al posturilor privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor cuprinde:

 • denumirea postului și locul de dispunere a acestuia în cadrul UT;
 • delimitarea postului și zona de responsabilitate, respectiv obiectivele din raza postului;
 • amenințările și vulnerabilitățile specifice;
 • activitățile și atribuțiile specifice;
 • mijloacele de comunicare între posturi sau în exterior;
 • dotarea cu mijloace de intervenție și protecție personală, armament, muniție și alte materiale pe timpul executării serviciului;
 • alte elemente specifice postului.

   Postul de pază constituie parte a dispozitivului de pază și poate fi fix sau mobil, permanent sau temporar, în funcție de modul de executare a serviciului.

   Postul de pază instalat în foișor sau la sol, în care personalul execută serviciul prin observare și ascultare, fără a se deplasa se numește post fix.

   Postul de pază în care personalul execută serviciul prin observare, ascultare și deplasare, în porțiunea de teren stabilită prin îndatoririle specifice, se numește post mobil.

   Postul de pază în care serviciul se execută neîntrerupt se numește post permanent, iar cel în care serviciul se execută numai în anumite intervale de timp se numește post temporar.

   Paznicilor care efectuează paza în posturi mobile li se va asigura, în raza postului, un spațiu adecvat în care aceștia vor ține documentele specifice și în care pot efectua pauze scurte în timpul perioadelor cu intemperii.

   Spațiul trebuie să fie alimentat cu energie electrică - bec și priză și să aibă în dotare birou, scaun și sistem de încălzire.

   Posturile de pază mobile sunt dotate, prin alternanță, cu ATV sau biciclete corespunzătoare tipului de teren pe care sunt utilizate.

   În efectuarea serviciului de pază se utilizează următoarele documente specifice:

 • registrul buletinul posturilor - pentru obiective la care sistemul de pază este format din 3 sau mai multe posturi de pază;
 • registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea serviciului înarmat folosit la fiecare post de pază;
 • registrul de evidență acces persoane;
 • registrul de evidență acces autovehicule;
 • registrul de evidență acces căi ferate uzinale - C.F.U., dacă este cazul;
 • registrul de evidență a mișcării armamentului păstrat la camera de armament;
 • registrul de control al postului;
 • registrul de evenimente;
 • registrul pentru păstrarea evidenței documentelor privind asigurarea întreținerii și service-ului sistemelor de detecție, alarmare și supraveghere.

 

Pentru detalii legate de planul de pază, instruirea paznicilor, serviciul de permanență, sau despre accesul în unitățile teritoriale accesați Normele interne din 1 februarie 2022.