Programul pentru sprijinirea copiilor, tinerilor sau adulţilor “A doua șansă”


View access
Public
Alias
programul-pentru-sprijinirea-copiilor-tinerilor-sau-adultilor-a-doua-sansa
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
570
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-02-14 09:30:32
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Educației a emis Ordinul nr. 3.062 din 25 ianuarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea Programului "A doua şansă" - învăţământ primar şi a Metodologiei privind organizarea Programului "A doua şansă" - învăţământ secundar, act legislativ fiind publicat în Monitorul Oficial nr. 127 din 8 februarie 2022.

     Metodologia privind organizarea Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar se aplică începând cu anul şcolar 2022-2023. Metodologia privind organizarea Programului „A doua şansă“ - învăţământ secundar se aplică începând cu anul şcolar 2023-2024.

     Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar are ca scop sprijinirea copiilor, tinerilor sau adulţilor pentru recuperarea învăţământului primar, fiind adresat persoanelor care depăşesc cu 4 ani vârsta corespunzătoare clasei şi care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de învăţământ până la vârsta de 14 ani.

     Unităţile de învăţământ interesate pot înfiinţa clase în Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar cu avizul inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. Clasele din Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar se pot constitui cu un număr minim de 10 cursanţi şi un număr maxim de 16 cursanţi. Situaţiile excepţionale care nu se încadrează în aceste prevederi se aprobă de către inspectoratul şcolar, cu respectarea prevederilor legale. Pe parcursul duratei standard a programului este permisă funcţionarea claselor sub sau peste efectivul prevăzut la constituirea lor, în scopul asigurării continuităţii programului de pregătire individualizat al elevilor.

     Unităţile de învăţământ interesate pot înfiinţa clase în Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar cu avizul inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. Clasele din Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar se pot constitui cu un număr minim de 10 cursanţi şi un număr maxim de 16 cursanţi. Situaţiile excepţionale care nu se încadrează în aceste prevederi se aprobă de către inspectoratul şcolar, cu respectarea prevederilor legale. Pe parcursul duratei standard a programului este permisă funcţionarea claselor sub sau peste efectivul prevăzut la constituirea lor, în scopul asigurării continuităţii programului de pregătire individualizat al elevilor.

     Programul „A doua şansă“ - învăţământ secundar se adresează persoanelor care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei în care puteau fi înscrise în învăţământul de masă şi care, din diferite motive, nu au absolvit învăţământul secundar inferior (gimnazial). Scopul programului este de a oferi sprijin persoanelor menţionate mai sus pentru completarea şi finalizarea educaţiei de bază corespunzătoare învăţământului gimnazial sau învăţământului obligatoriu, precum şi pentru pregătirea în vederea obţinerii unei calificări profesionale într-un anumit domeniu. Educaţia de bază acoperă pregătirea corespunzătoare gimnaziului şi ciclului inferior al liceului, care vizează dezvoltarea, la nivelul cursanţilor din Programul „A doua şansă“ - învăţământ secundar, a unor achiziţii (cunoştinţe, abilităţi, atitudini) semnificative din perspectivă personală, socială, ocupaţională şi pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi.

     În Programul „A doua şansă“ - învăţământ secundar, cursanţii au posibilitatea să opteze, potrivit studiilor urmate anterior înscrierii în program, pentru finalizarea unuia din următoarele trasee educaţionale:

a) traseu educaţional fără obţinerea unei calificări profesionale:

 • traseul învăţământ gimnazial (clasele V-VIII) - are durata standard de 2 ani şi se adresează absolvenţilor de învăţământ primar care nu au urmat sau care nu au finalizat cursurile învăţământului gimnazial;
 • traseul învăţământ gimnazial şi ciclul inferior al liceului (clasele V-X) - are durata standard de 3 ani şi se adresează absolvenţilor de învăţământ primar care nu au urmat sau care nu au finalizat cursurile învăţământului gimnazial;

b) traseu educaţional cu obţinerea unei calificări profesionale:

 • traseul învăţământ gimnazial (clasele V-VIII) cu obţinerea unei calificări profesionale de nivel 2 - are durata standard de 3 ani şi se adresează absolvenţilor de învăţământ primar care nu au urmat sau care nu au finalizat cursurile învăţământului gimnazial;
 • traseul învăţământ gimnazial şi ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică (clasele V-X), în vederea obţinerii unei calificări profesionale de nivel 3 - are durata standard de 4 ani şi se adresează absolvenţilor de învăţământ primar care nu au urmat sau care nu au finalizat cursurile învăţământului gimnazial.

     În Programul „A doua şansă“ - învăţământ secundar se pot înscrie persoane care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei în care puteau fi înscrise în învăţământul de masă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

 • au absolvit învăţământul primar;
 • au parcurs una sau mai multe clase corespunzătoare învăţământului gimnazial (a V-a, a VI-a, a VII-a).

     Înscrierea în program se face fără examen, pe bază de cerere în care se completează clasele absolvite, opţiunea pentru traseul educaţional, opţiunea pentru o calificare profesională dintre cele aprobate conform legislaţiei în vigoare şi, după caz, opţiunea pentru studierea programului în limba maternă. Cererea este depusă la secretariatul unităţii de învăţământ organizatoare şi este însoţită de dosarul de înscriere.

     Dosarul de înscriere al persoanei care solicită înscrierea în Programul „A doua şansă“ - învăţământ secundar pentru învăţământul secundar conţine:

 1. copia buletinului/cărţii de identitate, autentificată ca fiind conformă cu originalul de către persoana desemnată în acest sens de către unitatea de învăţământ;
 2. copia certificatului de naştere, autentificată ca fiind conformă cu originalul de către persoana desemnată în acest sens de către unitatea de învăţământ;
 3. copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul), autentificată ca fiind conformă cu originalul de către persoana desemnată în acest sens de către unitatea de învăţământ;
 4. acte doveditoare privind absolvirea învăţământului primar în învăţământul de masă sau în Programul „A doua şansă“ - învăţământ secundar, precum şi acte referitoare la întreg traseul educaţional anterior (foaie matricolă, certificate sau adeverinţe care atestă parcurgerea în învăţământul de masă sau în Programul „A doua şansă“ - învăţământ secundar a anumitor ani de studiu din învăţământul obligatoriu);
 5. documente care atestă competenţele dobândite anterior în context formal, nonformal şi informal, după caz: certificat de competenţe lingvistice şi/sau de competenţe digitale, adeverinţă de serviciu etc.;
 6. documente care sprijină definirea unui program individualizat, inclusiv pentru prelungirea duratei standard a programului sau pentru acordarea de sprijin suplimentar.

     Detalii referitoare la evaluarea în cadrul Programului „A doua şansă“, precum și despre încheierea situaţiei şcolare a elevilor în cadrul celor 2 Programule „A doua şansă“CLICK AICI