Noutăți privind bursele școlare!


View access
Public
Alias
noutati-privind-bursele-scolare
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
565
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-02-07 08:07:46
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 99 din 31 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

Una dintre principalele modificări se referă la extinderea perioadei de depunere a cererilor de bursă.

Astfel, pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 de zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de zile lucrătoare ale fiecărui semestru (cu 10 zile lucrătoare mai mult decât până acum).

Modificări au fost aduse și prevederilor care reglementează motivele pentru acordarea burselor sociale.

   Aștfel, bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

  • elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația familială complementară și alocația pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
  • elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/ plasamentul de urgență, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei;
  • elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare,
  • elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei.

   Așadar, beneficiază de bursă socială elevii orfani, elevii aflați în întreținerea unui singur părinte și elevii abandonați de părinți (asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență). Deosebit de important este faptul că pentru acești elevi, acordarea bursei nu este condiționată de limite de venit.

   Mai mult, elevii din mediul rural, școlarizați într-o altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază, de asemenea, de bursă socială. În același timp, pentru acești elevi, acordarea bursei nu este condiționată de limite de venit.

   O altă modificare adusă criteriilor generale se referă la sintagma „revizuire semestrială a listelor de beneficiari”, cu privire la lista elevilor care beneficiază de bursele de merit. Aceasta a fost  clarificată/detaliată, astfel încât prin revizuirea semestrială a listei elevilor care beneficiază de burse de merit conform prevederilor se înțelege:

  • suplimentarea numărului de beneficiari cu elevii din clasa a V-a și a IX-a care se încadrează în criteriile generale de acordare a burselor începând cu semestrul al II-lea;
  • eliminarea din listă a celor care și-au pierdut calitatea de elev în respectiva unitate de învățământ și a celor care nu se mai încadrează în prevederile art. 8.

 

Forma consolidată a Criteriilor generale se poate consulta AICI.