ARACIP se reorganizează!


View access
Public
Alias
aracip-se-reorganizeaza
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
561
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-02-07 07:13:42
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Vineri, în Monitorul Oficial nr. 116 din 4 februarie 2022, a fost publicată Hotărârea nr. 155 din 2 februarie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (denumită în continuare ARACIP) a fost înființată în 2005. Ea este o instituție publică, de interes național, aflată în coordonarea Ministerului Educației, cu personalitate juridică, autofinanțată, cu buget propriu de venituri și cheltuieli.

Scopul ARACIP este de a efectua evaluarea externă a calității educației realizate de orice furnizor de educație din învățământul preuniversitar sau de alte organizații furnizoare de programe de formare profesională continuă specifice învățământului preuniversitar, precum și de a aviza și monitoriza activitatea furnizorilor de educație care desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ preuniversitar corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară.

Pentru prima oară de la înființarea ARACIP, vor fi reprezentați în Consiliul ARACIP, cu statut de observator, elevii, părinții și sindicatele din sistemul național de învățământ preuniversitar.

De asemenea, pentru prima oară, președintele Consiliului ARACIP va fi ales, în mod democratic, dintre reprezentanții actorilor implicați în educație, cu două treimi din voturile membrilor Consiliului, și va putea avea un număr de maximum două mandate.

   Mandatul va fi de 4 ani, iar persoana propusă pentru a fi numită în funcția de președinte trebuie să aibă experiență didactică de minimum 10 ani.

   Consiliul ARACIP este format din 15 membri permanenți, cu drept de vot, inclusiv președintele ARACIP, precum și 4 membri observatori fără drept de vot, după cum urmează:

 1. 6 experți din cadrul Direcției generale pentru asigurarea calității;
 2. 5 reprezentanți ai Ministerului Educației, cadre didactice și/sau inspectori școlari de specialitate, dintre care un reprezentant al Direcției pentru învățământul în limbile minorităților naționale;
 3. 2 reprezentanți ai altor autorități cu responsabilități în sistemul de educație, respectiv un reprezentant desemnat de Ministerul Afacerilor Interne și un reprezentant desemnat de Ministerul Apărării Naționale, personal responsabil cu activitățile de învățământ;
 4. 1 reprezentant al Asociației Școlilor Particulare, cadru didactic reprezentând furnizorii de învățământ particular, inclusiv organizațiile furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem de educație din altă țară;
 5. 1 reprezentant la Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS);
 6. 4 reprezentanți ai partenerilor de dialog social, membri observatori fără drept de vot, astfel: 2 reprezentanți desemnați de cele două federații sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, un reprezentant al Consiliului Național al Elevilor și un reprezentant al federației naționale a asociațiilor de părinți din învățământul preuniversitar.

   Atribuțiile Consiliului ARACIP sunt următoarele:

 • propune ministrului educației acordarea/neacordarea/ ridicarea autorizației de funcționare provizorie, a acreditării, respectiv avizării pentru instituțiile de învățământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învățământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz;
 • analizează, face propuneri de modificare și aprobă proiectul de strategie instituțională al ARACIP;
 • analizează și aprobă standardele, standardele de referință, indicatorii de performanță, pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, precum și standardele de acreditare specifice fiecărei etape a procesului de acreditare. La stabilirea standardelor pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar se va avea în vedere natura specifică a învățământului în limbile minorităților naționale;
 • analizează și aprobă metodologia de evaluare instituțională și de acreditare a organizațiilor furnizoare de educație;
 • analizează periodic și aprobă propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodică;
 • analizează și aprobă Codul de etică profesională al experților în evaluare și acreditare;
 • analizează și aprobă rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calității, întocmite de membrii comisiilor de experți ai ARACIP. Rapoartele de autorizare, de acreditare și de evaluare externă a calității se publică pe site-ul ARACIP;
 • analizează și aprobă rapoartele periodice de avizare a funcționării organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem din altă țară. Rapoartele de avizare se publică pe site-ul ARACIP;
 • analizează și aprobă manualele de evaluare internă a calității;
 • analizează și aprobă publicarea ghidurilor de bune practici;
 • analizează și aprobă contractele instituționale încheiate cu Ministerul Educației, pentru evaluarea calității educației în învățământul preuniversitar;
 • analizează și aprobă metodologiile-cadru de cofinanțare a unor proiecte naționale și internaționale la care ARACIP participă în calitate de promotor, partener sau asociat;
 • analizează propunerile venite din partea comisiilor consultative organizate la nivelul ARACIP, pe marginea proiectelor de acte normative inițiate de ARACIP și supuse dezbaterii acestor comisii;
 • realizează evaluarea anuală a activității directorului administrativ;
 • numește comisia de cercetare disciplinară;
 • propune Ministerului Educației măsuri de asigurare și îmbunătățire a calității în învățământul preuniversitar, pe baza rapoartelor întocmite de departamentele ARACIP.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Regulamentul din 2 februarie 2022.