Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului


View access
Public
Alias
regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-oficiului-national-al-registrului-comertului
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1142
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-07-08 03:43:17
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ministrul justiției a emis Ordinul nr. 1.520/C din 1 iulie 2024 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 622 și 622 bis din 1 iulie 2024.

Principala funcție a registrului comerțului ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului este aceea de a asigura înregistrarea și publicitatea profesioniștilor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, înmatricularea și publicitatea profesioniștilor societăți, societăți europene, societăți cooperative, societăți cooperative europene, organizații cooperatiste de credit, grupuri de interes economic și grupuri europene de interes economic, cu sediul principal în România, înregistrarea și publicitatea sucursalelor acestora, precum și a sucursalelor persoanelor juridice enumerate cu sediul principal în străinătate.

Oficiul Național al Registrului Comerțului ține Registrul beneficiarilor reali. Organizarea și funcționarea Registrului beneficiarilor reali, precum și structura acestuia și modalitatea de arhivare a documentelor se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Oficiul Național al Registrului Comerțului publică, cu titlu gratuit, Buletinul electronic al registrului comerțului, la nivel național, organizat ca platformă electronică centrală prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului, în format electronic.

Pe baza documentelor depuse de persoanele juridice și fizice supuse înregistrării în registrul comerțului, oficiul registrului comerțului are obligația de a elibera, la cererea și pe cheltuiala persoanei interesate, în limba română, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, informații și certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt nu este înregistrat, copii și/sau copii certificate de pe toate actele înregistrate sau prezentate ori ale oricărei părți a acestora, în forma în care au fost depuse în susținerea cererilor de înregistrare.

Oficiul Național al Registrului Comerțului are următoarele atribuții:

 1. ținerea registrului comerțului, în sistem informatic;
 2. ținerea Buletinului electronic al registrului comerțului, în sistem informatic;
 3. ținerea Registrului beneficiarilor reali, în sistem informatic;
 4. ținerea Catalogului firmelor în sistem informatic;
 5. ținerea Buletinului procedurilor de insolvență, în sistem informatic;
 6. ținerea Registrului litigiilor, în care sunt evidențiate acțiunile de dizolvare și radiere formulate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, potrivit legii;
 7. organizarea, coordonarea și controlul registrelor menționate la lit. a) - f);
 8. proiectarea, realizarea, implementarea, întreținerea, dezvoltarea și controlul sistemului informatic integrat al Oficiului Național al Registrului Comerțului;
 9. organizarea și coordonarea activității registratorilor de registrul comerțului;
 10. organizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică unitară și controlul activității desfășurate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale;
 11. formarea profesională a personalului Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale;
 12. organizarea și prestarea activității de asistență acordată solicitanților;
 13. furnizarea de informații, certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt nu este înregistrat, copii și copii certificate de pe documentele prezentate și de pe cele care atestă soluționarea și înregistrarea în registrul comerțului;
 14. furnizarea de informații și/sau documente din Registrul beneficiarilor reali;
 15. furnizarea de informații și/sau documente din Buletinul procedurilor de insolvență;
 16. furnizarea de informații și/sau documente din Buletinul electronic al registrului comerțului;
 17. colaborarea cu autorități și instituții publice naționale și internaționale, precum și cu alte entități, potrivit legii;
 18. formularea de propuneri și participarea la elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează domeniul de activitate al instituției;
 19. arhivarea dosarelor profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului și a altor documente prevăzute de lege;
 20. desfășurarea activității de soluționare a cererilor de înregistrare;
 21. asigurarea accesului solicitanților la formularele-tip utilizate în activitate;
 22. asigurarea administrării hardware și software a rețelelor locale de calculatoare/alte echipamente, după caz, și a comunicațiilor cu oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale;
 23. asigurarea protecției și securității sistemului informatic integrat, precum și a datelor și informațiilor înregistrate în bazele de date menținute și administrate de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 24. elaborarea, derularea, realizarea, implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, Mecanismul de redresare și reziliență, alte categorii de fonduri și mecanisme;
 25. constituirea de unități de implementare și monitorizare a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, Mecanismul de redresare și reziliență, alte categorii de fonduri și mecanisme;
 26. organizarea, coordonarea și controlul activității în domeniul bugetar și financiar -contabil;
 27. organizarea, coordonarea și controlul activității de administrare și gestionare a patrimoniului Oficiului Național al Registrului Comerțului;
 28. asigurarea dotării și aprovizionării cu mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale consumabile specifice activității Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale;
 29. organizarea, coordonarea și controlul activității de resurse umane, formare profesională și evaluare a salariaților Oficiului Național al Registrului Comerțului și ai oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale;
 30. supravegherea și asigurarea pentru persoanele interesate a liberului acces la informațiile de interes public conform legislației în vigoare;
 31. organizarea, coordonarea și controlul activității de control intern managerial;
 32. organizarea, coordonarea și controlul activității de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență;
 33. fundamentarea și propunerea spre aprobare a tarifelor percepute de Oficiul Național al Registrului Comerțului și de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale pentru serviciile prestate;
 34. asigurarea și realizarea auditului și controlului activității Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale;
 35. conducerea, coordonarea și controlarea activității desfășurată de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale.

Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale sunt organizate în următoarele structuri:

 • în domeniul biroul unic;
 • în domeniul registrul comerțului;
 • în domeniul digitizare documente;
 • în domeniul gestionare fizică documente;
 • în domeniul economic;
 • în domeniul administrativ;
 • în domeniul SSM, SU.

 

Pentru informații legate de obligațiile personalului Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, accesați Regulamentul din 1 iulie 2024!