Reţeaua naţională de ghişee unice de eficienţă energetică


View access
Public
Alias
reteaua-nationala-de-ghisee-unice-de-eficienta-energetica
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1140
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-07-01 08:33:25
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României a emis Ordonanța de urgență nr. 92 din 28 iunie 2024 privind înfiinţarea reţelei naţionale de ghişee unice de eficienţă energetică, actul fiind publicat în Monitorul Oficial al României nr. 613 din 29 iunie 2024.

     Potrivit propunerii de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 29 octombrie 2021 privind aprobarea evaluării planului de redresare şi rezilienţă, România trebuie să aibă în anul 2024 un număr de minimum 42 de ghişee unice operaţionale care să sprijine cetăţenii în privinţa informaţiilor necesare în domeniul eficienţei energetice şi energiei din surse regenerabile pentru consumatori şi prosumator, inclusiv în vederea accesării programelor de investiţii privind renovarea energetică şi utilizarea energiei regenerabile.

     Reţeaua de ghişee unice va sprijini în mod direct accelerarea ratei de renovare energetică a clădirilor şi atingerea ţintelor asumate de România prin Planul naţional energie schimbări climatice şi prin Strategia naţională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private.

     În vederea facilitării accesului la programele de finanţare şi la informaţii privind eficienţa energetică în clădiri şi gospodării, renovarea energetică a clădirilor şi utilizarea surselor regenerabile de energie, precum şi a sprijinirii implementării şi monitorizării stadiului atingerii ţintelor naţionale privind eficienţa energetică şi rezilienţa la schimbările climatice, se înfiinţează reţeaua naţională de ghişee unice de eficienţă energetică.
     Reţeaua naţională de ghişee unice de eficienţă energetică este coordonată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei care asigură organizarea unitară, colaborarea cu alte autorităţi şi instituţii publice cu atribuţii pe segmentele de activitate cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă, îndrumarea metodologică în ceea ce priveşte eficienţa energetică în clădiri, precum şi gestionarea punctului unic de informare online pentru programele de finanţare privind eficienţa energetică şi utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri şi gospodării.

     Punctul unic de informare online asigură furnizarea de informaţii unitare şi sintetice la nivel naţional în ceea ce priveşte programele de finanţare existente privind eficienţa energetică în clădiri şi utilizarea surselor regenerabile de energie, accesul către paginile de internet dedicate acestor programe, precum şi la ghişeele unice judeţene/locale.

     Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene colaborează cu reţeaua naţională a ghişeelor unice de eficienţă energetică în privinţa implementării investiţiilor I4 şi I7 din cadrul Componentei 16 REPowerEU a Planului naţional de redresare şi rezilienţă. Reţeaua naţională de ghişee unice de eficienţă energetică va sprijini cu prioritate consumatorii vulnerabili de energie şi persoanele aflate în sărăcie energetică, facilitând accesul la servicii publice şi programe de finanţare care să atenueze această stare.

     Ghişeele unice de eficienţă energetică se înfiinţează în scopul oferirii serviciilor de informare şi consiliere tehnică în domeniul eficienţei energetice în clădiri şi al utilizării surselor regenerabile de energie pentru consumatori şi prosumatori, către persoane fizice şi juridice, inclusiv comunităţi de energie, potenţiali beneficiari ai investiţiilor, în privinţa programelor de investiţii finanţate din fonduri europene, din bugetul de stat, precum şi alte surse legal constituite.

     În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judeţene, precum şi în cadrul aparatului de specialitate al primarului general al municipiului Bucureşti se înfiinţează prin hotărâre a consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti câte un ghişeu unic de eficienţă energetică pentru informarea şi consilierea tehnică în domeniul eficienţei energetice în clădiri şi al utilizării surselor regenerabile de energie pentru consumatori şi pentru prosumatori, respectiv la nivel de comunităţi de energie.

     Ghişeele unice de eficienţă energetică se organizează la nivel de compartiment şi sunt de regulă formate dintr-un număr de două până la patru persoane. Pot ocupa funcţiile din cadrul ghişeului unic de eficienţă energetică persoanele care au absolvit studii de licenţă sau echivalente în domeniile inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, arhitectură, inginerie electrică/energetică, administraţie publică, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, precum şi specialişti atestaţi ca auditori energetici pentru clădiri sau persoane atestate, în baza Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, ca manageri energetici de localităţi.

     Ghişeele unice de eficienţă energetică se organizează în limita posturilor aprobate la nivelul instituţiilor, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin redistribuirea sarcinilor şi personalului în cadrul instituţiei, concomitent cu instruirea acestuia.

     În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale nu dispun de personal de specialitate suficient pentru a asigura sarcinile stabilite prin prezentul act normativ, consiliile judeţene, precum şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot organiza concursuri pentru recrutarea personalului de specialitate necesar funcţionării ghişeelor unice de eficienţă energetică prin derogare de la prevederile art. VII alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare.

     Până la asigurarea personalului de specialitate, ghişeul unic va fi înfiinţat în termenul prevăzut anterior şi va funcţiona cu personal din alte structuri funcţionale care va fi mutat temporar în cadrul respectivului ghişeu. Gestionarea noilor activităţi poate fi realizată şi împreună cu un manager energetic pentru localităţi sau o societatea prestatoare de servicii energetice atestată conform Legii nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a consulta atribuţiile generale îndeplinite de ghişeele unice de eficienţă energetică, click AICI