Dosarul de concurs pentru recrutarea în vederea ocupării funcţiilor publice cu statut special din cadrul Autorităţii Vamale Române


View access
Public
Alias
dosarul-de-concurs-pentru-recrutarea-in-vederea-ocuparii-functiilor-publice-cu-statut-special-din-cadrul-autoritatii-vamale-romane
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1138
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-07-01 08:37:44
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României a emis Regulamentul din 21 iunie 2024 privind desfăşurarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Autorităţii Vamale Române, aprobat prin Ordonanța de urgență nr. 76 din 21 iunie 2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale a Autorităţii Vamale Române, reorganizarea activităţii acesteia, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Actul normativ este conținut de Ordonanța de urgență nr. 10 din 18 martie 2004nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial nr. 256 din 23 martie 2024.

     Potrivit art. 1 din regulament, concursul pentru ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Autorităţii Vamale Române, denumită în continuare AVR, se desfăşoară pe baza normelor procedurale instituite prin prezentul regulament. Funcţiile publice cu statut special din cadrul AVR sunt stabilite potrivit art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare.

     Poate participa la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul AVR persoana care:

 1. îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (Codul administrativ);
 2. este aptă psihologic pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special, respectiv a obţinut cele două avize psihologice ca urmare a evaluării psihologice complexe şi de integritate.

     Concursul constă în parcurgerea următoarelor etape:

 1. selecţia dosarelor;
 2. proba scrisă;
 3. interviu.

     În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului, în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din regulament, candidaţii depun dosarul de concurs care va conţine în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la regulament;
 2. copia cărţii de identitate;
 3. copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
 4. copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din codul administrativ, după caz;
 5. copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei de selecţie a dosarelor de către medicul de familie al candidatului;
 7. copii ale avizelor psihologice eliberate ca urmare a evaluării psihologice complexe şi de integritate, emise cu cel mult 6 luni anterior datei de selecţie a dosarelor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la regulament;
 8. copii ale documentelor care atestă îndeplinirea cerinţelor specifice, potrivit fişei postului;
 9. cazierul judiciar;
 10. declaraţia de integritate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la regulament;
 11. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de integritate, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
 12. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de integritate, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 13. curriculum vitae, potrivit modelului european.

     Pentru funcţiile publice de conducere, dosarul de concurs include şi copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

     Actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

     Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

     Adeverinţa eliberată de angajator pentru perioada lucrată are modelul prevăzut în anexa nr. 5. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 5 la regulament trebuie să cuprindă elemente similare şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii:

 1. funcţia/funcţiile ocupată/ocupate;
 2. nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/ acestora, precum şi domeniul acestora, după caz;
 3. temeiul legal al desfăşurării activităţii;
 4. vechimea în muncă acumulată;
 5. vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului, acumulată.

     Dosarul de concurs se depune la secretarul comisiei de concurs, în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului de concurs. La depunerea dosarului, fiecărui candidat i se atribuie un număr de înregistrare a dosarului de concurs, care se utilizează în comunicarea rezultatelor probelor din concurs. Dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de AVR în anunţul de concurs.

     Dosarele de concurs depuse înăuntrul termenelor prevăzute pentru depunerea dosarelor, la oficiul poştal, la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare, sunt socotite a fi depuse în termen, atunci când acestea sunt înaintate secretarului comisiei de concurs până cel târziu la expirarea termenului prevăzut de art. 21 alin. (1) din regulament, pentru selecţia dosarelor de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată în anunţul de concurs, în ultima zi de depunere a acestora, după terminarea programului de lucru al AVR, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.

     În cazul documentelor transmise potrivit dispozițiilor anterioare, în copie nelegalizată, candidaţii au obligaţia ca până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, să prezinte secretarului comisiei de concurs documentele în original, pentru certificare, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

     Sunt considerate complete dosarele de concurs care conţin toate documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) din regulament, până la termenul limită stabilit pentru depunerea dosarelor. Dosarul de concurs poate fi retras pe baza cererii scrise a candidatului. În acest caz, secretarul comisiei de concurs va păstra o copie a acestuia.

Dispoziții în materia selecției dosarelor, a probei scrise, precum și detalii despre interviu - AICI