Eliberarea atestatelor pentru recunoaşterea certificatelor de formare profesională dobândite în afara sistemului naţional de învăţământ


View access
Public
Alias
eliberarea-atestatelor-pentru-recunoasterea-certificatelor-de-formare-profesionala-dobandite-in-afara-sistemului-national-de-invatamant
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1137
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-07-01 08:37:45
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul Ministerului Educației nr. 4.696 din 13 iunie 2024 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea certificatelor dobândite, după caz, în sistem formal, nonformal şi informal la furnizori de formare profesională autorizaţi/acreditaţi sau în centre de evaluare a competenţelor autorizate/acreditate şi/sau în cadrul altor entităţi cu rol echivalent din afara României a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 594 din 26 iunie 2024.

     Metodologia se aplică certificatelor care atestă dobândirea unor competenţe profesionale/rezultate ale învăţării, în afara sistemului naţional de învăţământ, în sistem formal, nonformal şi informal, aferente nivelului 1-5 de calificare, denumite generic certificate de formare profesională, la furnizori de formare profesională autorizaţi/acreditaţi sau în centre de evaluare a competenţelor autorizate/acreditate şi/sau în cadrul altor entităţi cu rol echivalent din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Republica Moldova, denumiţi generic emitenţi autorizaţi/acreditaţi.

     Autoritatea Naţională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, recunoaşte valabilitatea şi autenticitatea unui certificat de formare profesională eliberat de un emitent autorizat/acreditat şi emite în acest sens un atestat pentru recunoaşterea documentului.

     Prin certificat de formare profesională eliberat de un emitent autorizat/acreditat se înţelege orice diplomă/certificat/atestat sau alt titlu oficial de formare profesională, eliberat de emitenţii autorizaţi/acreditaţi şi care certifică dobândirea unor competenţe profesionale/rezultate ale învăţării, în afara sistemului naţional de învăţământ, în sistem formal, nonformal şi informal la furnizori de formare profesională autorizaţi/acreditaţi sau în centre de evaluare a competenţelor autorizate/acreditate şi/sau în cadrul altor entităţi. Prin excepţie, în cazul certificatelor de formare profesională provenite din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, metodologia este aplicabilă doar celor obţinute anterior datei retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

     În vederea eliberării atestatelor pentru recunoaşterea certificatelor de formare profesională dobândite în afara sistemului naţional de învăţământ, în statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi în Republica Moldova, aşa cum sunt acestea definite în art. 2, solicitanţii prevăzuţi la art. 3 din metodologie depun la ANC un dosar, fie în format fizic la sediul instituţiei, fie prin poştă sau electronic pe adresa de e-mail oficială, care conţine următoarele documente:

  1. cerere, în limba română sau engleză, în conformitate cu modelul aprobat prin decizie a preşedintelui ANC şi postat pe pagina oficială a instituţiei;
  2. documentul de identitate, în copie şi traducere legalizată în limba română;
  3. certificatul de naştere, în copie şi traducere legalizată în limba română, după caz;
  4. certificatul de căsătorie, certificatul/hotărârea de divorţ, dacă este cazul, în copie şi traducere legalizată în limba română;
  5. certificatul de formare profesională, în copie şi traducere legalizată în limba română, după caz;
  6. suplimentul descriptiv, în cazul în care se eliberează de emitentul autorizat/acreditat, în copie şi traducere legalizată în limba română;
  7. împuternicire, în conformitate cu modelul aprobat prin decizie a preşedintelui ANC şi postat pe pagina oficială a instituţiei, doar pentru persoanele care nu sunt titularii actelor supuse atestării.

     Cererile de recunoaştere, însoţite de documentele menţionate la art. 4 din metodologie, se soluţionează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet. În situaţia în care dosarul nu este complet, solicitantul va fi notificat în acest sens pentru completarea dosarului. În cazul în care acesta nu se conformează în termen de 3 luni de la data notificării, dosarul se clasează, cu înştiinţarea solicitantului în acest sens.

     Termenul prevăzut anterior se prelungeşte automat cu timpul necesar primirii tuturor confirmărilor oficiale necesare verificării îndeplinirii condiţiilor stabilite la art. 1 şi 2 din metodologie.

     Decizia de admitere/respingere motivată a cererii de recunoaştere a certificatului de formare profesională se comunică în scris şi este însoţită de referatul de admitere/ respingere. În cazul respingerii cererii şi doar în situaţia în care se depun documente suplimentare, altele decât cele iniţial analizate, solicitantul poate depune o cerere de reevaluare a dosarului iniţial, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere a cererii. Decizia de respingere a cererii de recunoaştere poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă, în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

     ANC eliberează atestatul pentru recunoaşterea certificatului de formare profesională sau duplicatul acestuia titularului sau persoanei desemnate de acesta prin procură notarială, exclusiv la sediul instituţiei. După eliberarea atestatului, o copie a acestuia poate fi consultată/descărcată de solicitant şi din Registrul electronic al atestatelor pentru recunoaşterea certificatelor de formare profesională, gestionat de ANC. Atestatul pentru recunoaşterea certificatului de formare profesională se supune regimului actelor de studii. În cazul în care certificatul de formare profesională supus recunoaşterii are o dată de valabilitate expres menţionată, atunci şi atestatul pentru recunoaştere emis de ANC va purta aceeaşi valabilitate, pentru aceeaşi perioadă de timp.

Pentru a consulta categoriile de cetățeni pentru care se aplică recunoaşterea certificatului de formare profesională, precum modelul atestatului, click AICI