Transferul membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi din România în alt colegiu teritorial


View access
Public
Alias
transferul-membrilor-colegiului-medicilor-stomatologi-din-romania-in-alt-colegiu-teritorial
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1130
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-06-17 09:41:47
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Decizia Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 18/2CN din 24 mai 2024 pentru aprobarea procedurilor de transfer în alt colegiu teritorial, de suspendare a calităţii de membru sau a dreptului de exercitare a profesiei şi de constatare a încetării calităţii de membru a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 547 din 12 iunie 2024, intrând în vigoare la aceeași dată.

     Membrii Colegiului Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR, înscrişi în cadrul unui colegiu teritorial se pot transfera în alt colegiu teritorial atunci când se modifică fie locul principal de exercitare a profesiei, astfel cum este acesta definit la art. 9 alin. (4) şi (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMSR adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a CMSR nr. 1/1AGN/2024, fie domiciliul sau, după caz, reşedinţa pe raza altui colegiu teritorial decât cel în care sunt înscrişi, în condiţiile stabilite prin prezenta decizie.

     Conform Procedurii de transfer al membrilor CMSR în alt colegiu teritorial, aprobate prin Decizia nr. 18/2CN/2024, dacă se modifică fie locul principal de exercitare a profesiei, fie domiciliul sau, după caz, reşedinţa pe raza altui colegiu teritorial decât cel în care este înscris, medicul stomatolog se poate transfera în colegiul teritorial pe raza căruia a fost schimbat/ă domiciliul/reşedinţa sau locul principal de exercitare a profesiei. Atunci când se schimbă atât locul principal de exercitare a profesiei, cât şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa pe raza altui colegiu teritorial decât cel în care este înscris, medicul stomatolog are obligaţia de a solicita transferul în termen de cel mult 30 de zile de la data când a intervenit modificarea.

     În vederea realizării transferului, medicul stomatolog, personal sau prin reprezentant, va solicita eliberarea unei note de transfer colegiului teritorial în cadrul căruia este înscris, prin cerere scrisă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la procedură, în una dintre modalităţile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Decizie. Anterior eliberării documentului, medicul stomatolog are obligaţia de a achita la zi cotizaţia datorată către colegiul teritorial de la care solicită transferul, precum şi taxa de secretariat în cuantum de 200 lei.

     Nota de transfer, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la procedură, va fi comunicată de emitent, prin mijloace electronice, medicului stomatolog şi colegiului teritorial la care acesta solicită transferul, însoţită de următoarele înscrisuri aflate în dosarul profesional al medicului stomatolog, certificate pentru conformitate:

 1. copie a titlului de calificare în medicina dentară;
 2. dacă este cazul, copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională (rezident, specialist, primar);
 3. dacă este cazul, copii ale documentelor care atestă obţinerea unor atestate de studii complementare, competenţe ori supraspecializări;
 4. dacă este cazul, copie a deciziei de pensionare;
 5. dacă există, dovada exercitării profesiei de medic stomatolog în ultimii 5 ani;
 6. alte înscrisuri menţionate în nota de transfer.

     Nota de transfer este valabilă 30 de zile de la data emiterii. Dacă transferul nu este confirmat de colegiul teritorial la care se transferă solicitantul în termenul prevăzut anterior, medicul stomatolog va rămâne înscris în colegiul teritorial de la care a solicitat emiterea notei de transfer.

     Medicul stomatolog va putea solicita rambursarea taxei de secretariat prevăzute la art. 3 alin. (2) din procedură în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii notei de transfer, în situaţia neconfirmării transferului conform prevederilor prezentei decizii din motive neimputabile acestuia. Dacă la nivelul colegiului teritorial de la care se transferă medicul stomatolog s-a înregistrat o sesizare împotriva sa ori a fost declanşată ancheta disciplinară, sesizarea, respectiv dosarul disciplinar se vor transmite colegiului teritorial la care medicul stomatolog se transferă.

     Transferul se realizează în baza următoarelor documente comunicate de medicul stomatolog sau, după caz, de colegiul teritorial de la care se transferă medicul stomatolog:

 1. cerere de transfer;
 2. notă de transfer;
 3. adeverinţă de încadrare de la locul de muncă sau dovadă a locului de exercitare a profesiei;
 4. copie a actului de identitate;
 5. copie a titlului de calificare în medicina dentară;
 6. dacă este cazul, copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională (rezident, specialist, primar);
 7. dacă este cazul, copii ale documentelor care atestă obţinerea unor atestate de studii complementare, competenţe ori supraspecializări, titluri ştiinţifice sau funcţii didactice;
 8. dacă este cazul, copie a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului (act de stare civilă, hotărâre judecătorească definitivă, act administrativ);
 9. dacă este cazul, dovada exercitării profesiei de medic stomatolog în ultimii 5 ani;
 10. dacă este cazul, copie a deciziei de pensionare;
 11. dovada achitării taxei de secretariat în cuantum de 200 lei.

Dispoziții legate de verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de către departamentul de avizări al colegiului teritorial la care se solicită transferul sau de structura prevăzută în regulamentul de organizare şi funcţionare a colegiului teritorial, biroul executiv al colegiului teritorial, disponibile AICI