Noi dispoziții introduse în Codul rutier!


View access
Public
Alias
noi-dispozitii-introduse-in-codul-rutier
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
943
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-14 08:54:45
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României a emis Ordonanța de urgență nr. 29 din 10 august 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, act publicat în Monitorul Oficial nr. 737 din 10 august 2023, dar care își produce efectele începând cu 13 august 2023.

     Potrivit art. 1 din Ordonanța de urgență nr. 195/2002, circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Dispoziţiile au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului.

     Autoritatea competentă în domeniul circulaţiei pe drumurile publice privind iniţierea şi avizarea unor reglementari, precum şi aplicarea şi exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române. Reglementările privind circulaţia pe drumurile publice se emit, după caz, de către autorităţile publice centrale sau locale cu atribuţii în acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cu respectarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2022 se aplică tuturor participanţilor la trafic, precum şi autorităţilor care au atribuţii în domeniul circulaţiei şi siguranţei pe drumurile publice şi în domeniul protecţiei mediului.

     Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice se fac de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care are obligaţia să ia măsurile legale în cazul în care constată încălcări ale acestora. Circulaţia pe drumurile publice din zona de frontieră şi din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restricţii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone. Controlul circulaţiei vehiculelor aparţinând instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională se efectuează de către poliţia rutieră, precum şi de personalul desemnat de către aceste instituţii.

     Proprietarii de vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie, conform prevederilor legale. Înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulaţie până la scoaterea din circulaţie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiţii, şi presupune următoarele operaţiuni:

  1. înscrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar;
  2. transcrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.

     Societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing din România pot solicita, prin intermediul platformei informatice prevăzute la art. 11^2 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 195/2002, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulaţie a vehiculelor comercializate de acestea sau care fac obiectul contractului de leasing, în baza mandatului dobânditorului sau consimţământului deţinătorului mandatat, în formă scrisă, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat cu autoritatea competentă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenţă şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare.

      Autorităţile competente să realizeze operaţiuni de înmatriculare, autorizare provizorie şi eliberare a permiselor de conducere încasează:

  1. tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării sau rezervării combinaţiei numărului de înmatriculare;
  2. tarifele aferente emiterii certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere.

     Tarifele menţionate la lit. a) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului sau la sediile instituţiilor publice beneficiare ale sumelor şi prin alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului, la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, în condiţiile legii. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor publice din structura cărora fac parte unităţile Trezoreriei Statului, iar pentru cele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, comisioanele se suportă din bugetele acestora. Ele se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituţiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

     Legiutorul vine cu o completare, menționând că, prin excepţie, tarifele menţionate la lit. a) percepute pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 11^5 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se achită prin virament, prin mijloace de plată online şi prin alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare şi se încasează în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii «Venituri din prestări servicii» al Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări, deschis la Trezoreria Statului.

     Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii sau deţinătorii mandataţi îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare. Prin excepţie, proprietarii care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, sediul în România pot solicita înmatricularea temporară a autovehiculelor şi remorcilor ce urmează a fi scoase din România în vederea înmatriculării în alt stat, la oricare autoritate competentă să realizeze operaţiuni de înmatriculare.

Restul modificărilor și completărilor aduse de Ordonanța nr. 29/2023 asupra Codului rutier, cuprinse în forma sa consolidată la zi, disponibile AICI