Cercetarea disciplinară a funcționarilor publici a fost introdusă în Codul administrativ


View access
Public
Alias
cercetarea-disciplinara-a-functionarilor-publici-a-fost-introdusa-in-codul-administrativ
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
391
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-06-14 07:20:13
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Vineri, 11 iunie 2021, a intrat în vigoare Legea nr. 153 din 4 iunie 2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 8 iunie 2021.

Una dintre cele mai importante prevederi o constituie introducerea în Codul administrativ a procedurii disciplinare care va fi aplicată funcționarilor publici ce săvârșesc abateri.

Astfel, normele prin care se vor constitui și vor funcționa comisiile de disciplină, precum și componența și atribuțiile lor, modul de sesizare și procedura disciplinară care va fi urmată pentru cercetarea funcționarilor publici se regăsesc de acum în Codul administrativ.

Reamintim că anterior, comisiile de disciplină se organizau pe baza unei hotărâri de Guvern. Prin Decizia nr. 737 din 8 octombrie 2020, Curtea Constituțională a României a stabilit că această practică este neconstituțională întrucât regulile cercetării disciplinare ar fi trebuit să fie reglementate prin lege organică.

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii 153 din 4 iunie 2021, comisiile de disciplină se vor putea organiza respectând decizia CCR menționată anterior.

    Comisiile de disciplină au competența de a analiza faptele funcționarilor publici sesizate ca abateri disciplinare și de a propune modul de soluționare, prin individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz.

    Potrivit noii legi, în cadrul fiecărei autorități și instituții publice cu personalitate juridică se constituie, prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice, o comisie de disciplină.

    Comisia de disciplină are în componență trei membri titulari, având statut de funcționari publici definitivi, numiți în funcția publică pe perioadă nedeterminată. Doi membri sunt desemnați de către conducătorul autorității sau instituției publice, iar al treilea membru este desemnat de către organizația sindicală reprezentativă.

    Comisia de disciplină poate fi sesizată:

 1. de către orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui funcționar public;
 2. de către persoana care, în exercitarea atribuțiilor, consideră că s-a produs încălcarea de către un funcționar public a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o deține sau/și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege.

    Sesizarea se depune la registratura autorității sau instituției publice în cadrul căreia funcționarul public își desfășoară activitatea, respectiv la registratura autorității ori instituției publice la nivelul căreia este constituită comisia de disciplină competentă, ori se comunică pe adresa de poștă electronică a acestora. Sesizarea se transmite secretarului comisiei de disciplină în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării la registratura autorității sau instituției publice.

    Mai mult, sesizarea se formulează în scris și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 1. numele, prenumele, domiciliul/reședința, numărul de telefon și adresa de poștă electronică sau, după caz, locul de muncă și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea ori denumirea și sediul persoanei juridice, numărul de telefon și adresa de poștă electronică ale acesteia, precum și numele, prenumele și funcția reprezentantului legal;
 2. numele și prenumele funcționarului public a cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară și denumirea autorității sau a instituției publice în care acesta își desfășoară activitatea;
 3. descrierea faptei care constituie obiectul sesizării și data săvârșirii acesteia;
 4. prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;
 5. adresa de corespondență, dacă este alta decât cea prevăzută la lit. a);
 6. data;
 7. semnătura.

    Sesizarea se depune în termen de 30 de zile de la data luării la cunoștință de fapta reclamată, dar nu mai târziu de un an și 6 luni de la data săvârșirii faptei sesizate ca abatere disciplinară și trebuie însoțită, atunci când este posibil, de înscrisurile care o susțin.

    Reamintim că sancțiunile prevăzute de Codul administrativ sunt următoarele:

 • mustrarea scrisă;
 • diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
 • diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la un an de zile;
 • suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani;
 • retrogradarea într-o funcție publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;
 • destituirea din funcția publică.

   

Modificările se pot consulta în Legea nr. 153 din 4 iunie 2021 sau în forma consolidată a Codului administrativ.