Constituirea Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior


View access
Public
Alias
constituirea-comisiei-nationale-pentru-finantarea-invatamantului-superior
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
962
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-09-25 06:53:47
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul Ministerului Educației nr. 6.270 din 14 septembrie 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 841 din 19 septembrie 2023. Conform art. 1 din ordin, Comisia Naţională pentru Finanţarea Învăţământului Superior, denumită în continuare CNFIS, este o comisie consultativă de nivel naţional a Ministerului Educaţiei.

     CNFIS îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, misiunea acesteia fiind de a sprijini Ministerul Educaţiei în exercitarea atribuţiilor sale privind finanţarea învăţământului superior, în interesul întregului sistem de învăţământ. Activitatea CNFIS este coordonată de direcţia generală care gestionează învăţământul superior din cadrul Ministerului Educaţiei, conform art. 154 alin. (9) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.

     CNFIS propune Ministerului Educaţiei metodologia de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior, potrivit art. 155 lit. a) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare. CNFIS propune Ministerului Educaţiei alocarea, pe bază de contract, conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, după caz, a sumelor pentru finanţarea de bază, finanţarea suplimentară, alocarea pe bază competiţională a fondurilor pentru dezvoltare instituţională, alocarea fondurilor pentru granturi doctorale, fondurilor pentru situaţii speciale, fondurilor pentru incluziune, burse şi protecţia socială a studenţilor, subvenţiilor pentru transportul local în comun al studenţilor, finanţarea obiectivelor şi a altor cheltuieli de natura investiţiilor şi finanţarea complementară, potrivit art. 149 alin. (3) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), prin Direcţia de învăţământ superior, asigură expertiză de specialitate în implementarea metodologiilor şi întocmeşte documentaţia- suport, în conformitate cu decizia CNFIS.

     Membrii CNFIS sunt cadre didactice, personalităţi de prestigiu ştiinţific şi cultural, recunoscute pe plan naţional şi internaţional, numite prin ordin al ministrului educaţiei pentru un mandat de 4 ani, conform art. 154 alin. (8) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 4 ani, pentru jumătate din membri, desemnaţi de către CNFIS pentru asigurarea continuităţii activităţilor CNFIS. CNFIS are în componenţă 23 de membri. La fiecare 4 ani, ministrul educaţiei numeşte 12 noi membri. Desemnarea membrilor în CNFIS se face în urma consultării Consiliului Naţional al Rectorilor (CNR).

     Pot fi membri ai CNFIS cadre didactice având cel puţin funcţia didactică de conferenţiar ori echivalentă obţinută în străinătate sau membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură, selectaţi astfel încât să se asigure o reprezentare echitabilă a instituţiilor de învăţământ superior şi a tuturor domeniilor de studii fundamentale şi a ramurilor de ştiinţă: matematică şi ştiinţe ale naturii; ştiinţe inginereşti; ştiinţe biologice şi biomedicale; ştiinţe sociale; ştiinţe umaniste şi arte; ştiinţa sportului şi a educaţiei fizice, conform art. 154 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.

     CNFIS poate avea în componenţă şi un membru al federaţiei sindicale reprezentative din învăţământul superior de stat cu cei mai mulţi membri, potrivit art. 154 alin. (3) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare. Nu pot fi membri CNFIS rectorii în funcţie, demnitarii şi membri ai structurilor de conducere ale partidelor politice. Totodată, membrii CNFIS nu pot fi membri în alte comisii consultative ale Ministerului Educaţiei, cu excepţia comisiilor şi consiliilor la care se solicită desemnarea de reprezentanţi de către CNFIS.

     Preşedintele, vicepreşedinţii sau ceilalţi membri ai Biroului executiv pot fi revocaţi din respectiva funcţie de conducere prin votul secret a cel puţin două treimi dintre membrii CNFIS, la cererea a minimum o treime din membrii CNFIS.

     În cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CNFIS sau în situaţia în care un membru este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul, se procedează la numirea unui nou membru, pentru un mandat parţial, prin ordin al ministrului educaţiei. Mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuieşte.

     În cazul în care un membru al CNFIS încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activităţile consiliului, acesta poate fi revocat din calitatea de membru al CNFIS. Procedura de revocare se declanşează la solicitarea ministrului educaţiei sau a unuia ori mai multor membri CNFIS şi se confirmă prin votul secret a două treimi dintre membrii CNFIS. Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeşte un nou membru, conform prevederilor art. 24 din ordin.

     Dispozițiile privind organizarea și funcționarea C.N.F.I.S. – la un CLICK distanță