Procedura de înregistrare în România, la autoritatea vamală, a operatorilor economici şi a altor persoane


View access
Public
Alias
procedura-de-inregistrare-in-romania-la-autoritatea-vamala-a-operatorilor-economici-si-a-altor-persoane
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
951
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-28 07:29:47
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Autoritatea Vamală Română a emis Ordinul nr. 1.760 din 8 august 2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane. Actul a fost publicat în data de 23 august 2023 în Monitorul Oficial al României nr. 763 din 23 august 2023.

     Autoritatea vamală atribuie număr EORI următoarelor categorii de persoane:

 1. operatorilor economici care sunt stabiliţi în România, în condiţiile respectării prevederilor art. 9 alin. (1) din CodCod;
 2. persoanelor, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, în condiţiile respectării prevederilor art. 9 alin. (3) lit. a) din CodCod, precum şi ale art. 6 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;
 3. operatorilor economici care nu sunt stabiliţi pe teritoriul vamal al Uniunii, în condiţiile respectării prevederilor art. 9 alin. (2) din CodCod;
 4. persoanelor, altele decât operatorii economici, care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, în condiţiile respectării prevederilor art. 9 alin. (3) lit. b) din CodCod.

     Astfel, numărul EORI reprezintă numărul de înregistrare şi identificare a operatorilor economici şi a altor persoane, definit la art. 1 pct. 18 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, operatorul economic este acea persoană definită la art. 5 pct. 5 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Cod).

     Cererea de atribuire a numărului EORI, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la normele tehnice, se completează de către persoanele menţionate la art. 3 utilizând aplicaţia „EORI-RO“, prin accesarea link-ului existent pe website-ul Autorităţii Vamale Române: www.customs.ro, secţiunea „e-Customs“, subsecţiunea EORI, Sistem Informatic. Ea se înregistrează în aplicaţia „EORI-RO“, se tipăreşte, se semnează de către solicitant şi se transmite la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă teritorială are sediul/reşedinţa solicitantul, în cazul persoanelor stabilite în România.

     În cazul operatorilor economici şi al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii, cererea se transmite la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă teritorială urmează ca solicitantul să desfăşoare activităţi prevăzute la art. 5 alin. (1), respectiv art. 6 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446. Prin excepţie, în cazul operatorilor economici menţionaţi la art. 3 lit. c) din norme, care sunt titulari de carnete TIR, cererea se depune la biroul vamal de frontieră prin care sunt introduse sau scoase mărfurile pe/de pe teritoriul vamal al Uniunii.

     În situaţia persoanelor, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, cererea de acordare a numărului EORI este însoţită de următoarele documente, transmise prin aplicaţia „EORI-RO“:

 1. documentele de înregistrare eliberate de autorităţile cu atribuţii în acest sens;
 2. un act de identitate pe care sunt înscrise codul numeric personal şi adresa domiciliului, în cazul persoanelor fizice.

     În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 lit. c) şi d) din normele tehnice, cererea de acordare a numărului EORI este însoţită de următoarele documente, transmise prin aplicaţia „EORI-RO“:

 1. documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă;
 2. certificatul(ele) de înregistrare în scopuri de TVA eliberat(e) de autoritatea competentă din statele membre ale Uniunii Europene, după caz;
 3. documentul din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b), emis de către autorităţile responsabile din cadrul registrului comerţului sau de către camerele de comerţ din Uniunea Europeană sau din ţara terţă, însoţit de traducerea legalizată;
 4. paşaport valabil sau alt document de călătorie, în cazul persoanelor fizice.

     În cazul persoanelor menţionate la art. 4 alin. (4) din normele tehnice, cererea de acordare a numărului EORI este însoţită de următoarele documente, transmise prin aplicaţia „EORI-RO“:

 1. coperta carnetului TIR cu ştampila ce conţine datele de identificare a titularului de carnet TIR;
 2. paşaportul conducătorului autovehiculului.

     După primirea cererii de atribuire a numărului EORI, autoritatea vamală competentă accesează următoarele baze de date, în vederea extragerii de documente/informaţii din care vor prelua datele necesare analizării cererii de atribuire a numărului EORI:

 1. baza de date online RECOM, în vederea generării raportului de interogare a persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) din norme, pentru verificarea informaţiilor de identificare prevăzute într-un certificat de înregistrare şi a altor informaţii prevăzute într-un act constitutiv;
 2. VIES/baza de date ANAF - Registru TVA, pentru stabilirea valabilităţii numărului de înregistrare în scopuri de TVA, după caz;
 3. baza de date online Registrul Naţional ONG, pentru verificarea adresei sediului social pentru persoanele prevăzute la art. 3 lit. b) din norme.

Restul dispozițiilor referitoare la atribuirea numărului EORI, invalidarea lui, precum și detalii despre procedura alternativă - AICI