Deciziile în domeniul concurenţei neloiale


View access
Public
Alias
deciziile-in-domeniul-concurentei-neloiale
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
880
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-22 13:58:40
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     În data de 18 mai 2023 a intrat în vigoare Ordinul nr. 456 din 28 aprilie 2023 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială, act normtiv ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 433 din 18 mai 2023. În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. ş) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenţei, punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii privind combaterea concurenţei neloiale nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 11/1991, este încredinţată Consiliului Concurenţei, în calitate de autoritate administrativă autonomă naţională în domeniul concurenţei, care asigură protecţia întreprinderilor împotriva practicilor de concurenţă neloială în limita competenţelor încredinţate prin lege.

     Prezentul regulament stabileşte procedura referitoare la etapele şi modalităţile de constatare şi sancţionare de către Consiliul Concurenţei a practicilor de concurenţă neloială săvârşite de către persoane fizice sau juridice, române ori străine, din oficiu sau în urma sesizărilor formulate de către o persoană fizică ori juridică interesată.

     În ceea ce privește deciziile în domeniul concurenței neloiale, constatarea practicilor de concurenţă neloială prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3) din Legea nr. 11/1991, aplicarea amenzilor contravenţionale şi a măsurilor interimare şi de interzicere, precum şi constatarea faptului că nu au fost descoperite dovezi suficiente pentru încălcarea legii se realizează prin decizie a Plenului Consiliului Concurenţei.

     Deciziile emise de către autoritatea de concurenţă trebuie să cuprindă următoarele elemente:

  1. datele de identificare ale părţilor implicate;
  2. descrierea practicii de concurenţă neloială;
  3. indicarea dispoziţiei legale încălcate;
  4. punctul de vedere al părţilor implicate, elemente aferente procedurii de recunoaştere, dacă este cazul;
  5. criteriile de individualizare a sancţiunii, amenda aplicată, termenul şi modalitatea de plată sau motivele pentru care nu poate fi reţinută săvârşirea practicii neloiale analizate, după caz;
  6. termenul de contestare şi instanţa competentă să soluţioneze contestaţia.

     Comunicarea deciziilor se face în termen de 60 de zile de la deliberare, electronic, prin fax sau prin intermediul serviciilor de trimiteri poştale, cu confirmare de primire. În cazul în care acest lucru nu este posibil, comunicarea se realizează prin afişare la sediul/domiciliul contravenientului. În cazul în care comunicarea deciziei se realizează prin afişare, se întocmeşte un proces-verbal semnat de cel puţin un martor, potrivit modelului prevăzut în Regulamentul privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 407/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

     Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei se publică pe pagina de internet a instituţiei. La publicarea deciziilor se va ţine seama de interesele legitime ale părţilor implicate, astfel încât secretele comerciale să nu fie divulgate, inclusiv cu respectarea principiilor protecţiei datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

     Decizia prin care se constată şi se aplică sancţiuni constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. Aceasta poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Sentinţa va fi pronunţată fără drept de apel. Împotriva sentinţei poate fi declarat recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

     Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancţiune pentru contravenţia săvârşită se achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată către bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. O copie a dovezii achitării amenzii se transmite Consiliului Concurenţei, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, pentru a fi ataşată la dosarul cauzei. În caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii stabilite prin decizie, Consiliul Concurenţei, prin direcţiile care au instrumentat cazul, va transmite copia acesteia la organele de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de contestare.

     Deciziile emise de către autoritatea de concurenţă prin care sunt dispuse măsuri interimare sau de interzicere a practicilor de concurenţă neloială sunt monitorizate, partea împotriva căreia a fost dispusă măsura fiind obligată să răspundă solicitărilor autorităţii de concurenţă în acest sens. În condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 11/1991, pe tot parcursul instrumentării unui caz referitor la o pretinsă practică de concurenţă neloială de către autoritatea de concurenţă, în scopul soluţionării pe cale amiabilă a diferendelor dintre părţi, persoanele fizice şi juridice interesate pot recurge la procedura medierii, conform prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care părţile ajung la o soluţie amiabilă, acestea sunt obligate să informeze autoritatea de concurenţă în termen de 5 zile de la acest fapt, împrejurarea putând fi luată în considerare la individualizarea sancţiunii, dacă este cazul.

Restul reglementărilor, referitoare la înregistrarea sesizărilor privind posibile practici de concurenţă neloială, precum și la analiza şi soluţionarea sesizărilor privind practicile de concurenţă neloială – disponibile AICI