Raportarea informaţiilor referitoare la impozitul pe profit


View access
Public
Alias
raportarea-informatiilor-referitoare-la-impozitul-pe-profit
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
850
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-04-03 11:33:51
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Norma nr. 13 din 21 martie 2023 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări. Actul se regăsește în Monitorul Oficial nr. 266 din 30 martie 2023.

     Norma nr. 36 din 23 decembrie 2015 este, la rândul ei, publicată în Monitorul Oficial nr. 976 din 29 decembrie 2015. Reglementările contabile se aplică companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie de contracte de asigurare şi de reasigurare ca intermediar principal pe teritoriul României, în baza unei autorizaţii sau în baza dreptului de stabilire, conform prevederilor legale definite la art. 3 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări. Companiile de brokeraj, subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin companiilor de brokeraj persoane juridice cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin companiilor de brokeraj persoane juridice cu sediul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie în conformitate cu reglementările din anexă, ale dispoziţiilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor dispoziţii legale aplicabile.

     Printre alte modificări aduse asupra Normei nr. 36/2015, merită menționată introducerea unui noi capitol ce dispune asupra raportării informațiilor referitoare la impozitul pe profit. Astfel, sunt introduse următoarele noțiuni:

 • societate-mamă de cel mai înalt rang - o societate care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entităţi;
 • situaţii financiare anuale consolidate - situaţiile financiare care sunt întocmite de o societate-mamă a unui grup, în care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate ca fiind cele ale unei singure entităţi economice;
 • jurisdicţie fiscală - un stat sau o jurisdicţie nestatală care are autonomie fiscală în ceea ce priveşte impozitul pe profit;
 • societate individuală - o companie de brokeraj care nu face parte dintr-un grup.

     Societăţile-mamă de cel mai înalt rang, a căror cifră de afaceri netă consolidată a depăşit la data bilanţului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflectă în situaţiile lor financiare anuale consolidate, întocmesc, publică şi asigură accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive. Societăţile-mamă de cel mai înalt rang sunt exceptate de la aplicarea prevederilor anterioare atunci când cifra de afaceri netă consolidată a acestora la data bilanţului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile lor financiare anuale consolidate.

     Societăţile individuale a căror cifră de afaceri netă a depăşit la data bilanţului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile lor financiare anuale individuale, întocmesc, publică şi asigură accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive.

     Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit include informaţii cu privire la toate activităţile societăţii individuale sau ale societăţii-mamă de cel mai înalt rang, inclusiv activităţile tuturor entităţilor afiliate, consolidate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar în cauză.

     Informaţiile menţionate mai sus cuprind:

 1. numele societăţii-mamă de cel mai înalt rang sau al societăţii individuale, exerciţiul financiar în cauză, moneda utilizată pentru prezentarea raportului şi, după caz, o listă a tuturor filialelor consolidate în situaţiile financiare ale societăţii-mamă de cel mai înalt rang, pentru exerciţiul financiar relevant, stabilite în Uniunea Europeană sau în jurisdicţiile fiscale incluse în anexele I şi II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale;
 2. o scurtă descriere a naturii activităţilor acestora;
 3. numărul de salariaţi în echivalent normă întreagă;
 4. veniturile, care reprezintă suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu excepţia dividendelor primite de la entităţile afiliate, a veniturilor din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobânzi de încasat şi a altor venituri similare;
 5. cuantumul profitului sau pierderii brut(e);
 6. cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exerciţiului financiar în cauză, care reprezintă cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce priveşte profiturile sau pierderile impozabile din exerciţiul financiar în cauză de către societăţi şi sucursale, în jurisdicţia fiscală relevantă;
 7. cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul impozitului pe profit plătit în cursul exerciţiului financiar în cauză de către societăţi şi sucursale în jurisdicţia fiscală relevantă; şi
 8. cuantumul câştigurilor acumulate la sfârşitul exerciţiului financiar în cauză.

     Moneda utilizată în raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care sunt prezentate situaţiile financiare consolidate ale societăţii-mamă de cel mai înalt rang sau situaţiile financiare anuale individuale ale societăţii individuale; acest raport se publică în moneda utilizată în situaţiile financiare.

     Membrii conducerii societăţilor-mamă de cel mai înalt rang sau ale societăţilor individuale menţionate anterior, care acţionează în limitele competenţelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit, publicat şi pus la dispoziție. Conducerea filialelor care acţionează în limitele competenţelor conferite de dreptul intern are responsabilitatea colectivă de a se asigura, făcând uz optim de cunoştinţele şi mijloacele de care dispune, că raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit într-un mod coerent sau conform, și că este publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu prevederile anterioare.

     Restul dispozițiilor nou-introduse de Norma nr. 13 din 21 martie 2023 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 privind Reglementările contabile - AICI