Înfiinţarea posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile


View access
Public
Alias
infiintarea-posturilor-in-afara-organigramei-in-cadrul-institutiilor-publice-care-implementeaza-proiecte-finantate-din-fonduri-europene-nerambursabile
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
843
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-03-20 11:38:51
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României a emis Hotărârea nr. 234 din 15 martie 2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 219 din 16 martie 2023.

     Cap. I din regulament conține condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei. Astfel, instituţiile şi/sau autorităţile publice beneficiare ale proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile sau fonduri aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă pot înfiinţa posturi în afara organigramei pentru implementarea proiectelor, peste numărul maxim de posturi aprobat al instituţiei/autorităţii publice, în limita posturilor aprobate prin contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare, atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  1. în urma evaluării posturilor existente şi a necesarului de resurse umane a fost aprobată o notă justificativă de către conducătorul instituţiei şi/sau autorităţii publice beneficiare prin care se constată imposibilitatea personalului încadrat pe posturile prevăzute în organigramă de a prelua atribuţii suplimentare sau că nu există suficient personal de specialitate cu competenţele necesare desfăşurării unor activităţi specifice din cadrul proiectului;
  2. există un proiect aprobat prin contract/acord/ordin de finanţare de către autoritatea de management sau structura care gestionează programul/mecanismul din care este finanţat acesta;
  3. toate cheltuielile cu salariile personalului încadrat în afara organigramei, pe toată durata de implementare a proiectului, sunt prevăzute în bugetul aprobat al proiectului şi se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul.

     Înfiinţarea posturilor în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile sau fonduri aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă se aprobă prin act administrativ al conducătorului instituţiei şi/sau autorităţii publice, care va conţine cel puţin numărul şi denumirea posturilor, perioada de înfiinţare, precum şi nivelul de salarizare al fiecărui post, conform tarifelor orare din ghidul solicitantului - condiţii generale şi specifice aplicabile, astfel cum au fost aprobate în cererile de finanţare de către autoritatea finanţatoare care gestionează programul/ mecanismul din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat.

     Personalul/Persoanele încadrat/încadrate în afara organigramei care desfăşoară activităţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile sau fonduri aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă se angajează în instituţiile şi/sau autorităţile publice, peste numărul maxim de posturi aprobat, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe perioada implementării activităţilor proiectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Criteriile de acordare a procentului de majorare salarială personalului din cadrul instituţiei şi/sau autorităţii publice, nominalizat, potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, disponibile AICI