Dispoziții modificate în Ordonanța de urgență privind concediile și indemnizațiile!


View access
Public
Alias
dispozitii-modificate-in-ordonanta-de-urgenta-privind-concediile-si-indemnizatiile
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
842
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-03-20 11:04:12
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Potrivit art. 1 din Ordonanța de urgență nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial nr. 1074 din 29 noiembrie 2005, persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:

A. realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

B. realizează în România veniturile prevăzute la lit. A, de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

C. beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii.

     Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele fizice, altele decât cele prevăzute mai sus, pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

     Articolul II din Ordonanța de urgență nr. 10 din 15 martie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 218 din 16 martie 2023, vine cu o serie de mențiuni. Printre acestea, legiutorul dispune ca acele contracte de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate încheiate cu casele de asigurări de sănătate de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor în vigoare la data prezentei ordonanţe de urgenţă, şi care au venitul lunar asigurat mai mare decât venitul înscris în declaraţia fiscală depusă în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) şi art. 180 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, mai mare decât valoarea a 3 salarii de bază minime brute pe ţară, pentru contractele de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de maternitate, să se modifice prin acte adiţionale până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă. Modificările înscrise în actele adiţionale se realizează în termenul prevăzut anterior, la notificarea caselor de asigurări de sănătate, sub sancţiunea încetării contractelor de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate încheiate cu acestea.

     Venitul lunar înscris în contractile menționate, precum şi contribuţia lunară calculată şi achitată asupra acestui venit, pentru perioada de până la termenul prevăzut mai sus, nu se modifică. Drepturile reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical eliberate până la termenul menționat anterior se acordă până la încetarea situaţiei care a determinat necesitatea eliberării respectivelor certificate medicale.

     De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în cazul contractelor de asigurare aflate în derulare, care se modifică potrivit dispozițiilor de mai sus, baza de calcul al indemnizaţiei pentru maternitate se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare.

     Alin. (3) al art. 3 din Ordonanța de urgență nr. 158/2005 prevede că dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență este condiţionat de plata unei contribuţii pentru asigurarea pentru concedii şi indemnizaţii în cotă de 1%, aplicată asupra venitului lunar înscris în contractul de asigurare, potrivit art. 5 alin. (1) din același act, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

     Cota de contribuţie se datorează şi se achită de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, pentru un venit lunar sau, după caz, media lunară a venitului înscris în declaraţia fiscală depusă în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (5) şi (6) şi art. 180 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, care nu poate fi mai mic decât valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nu poate depăşi valoarea a de 3 ori a acestuia.

     Totodată, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), baza de calcul al indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 din ordonanța de urgență se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 3 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată. Conform alineatului (4) al articolului II din Ordonanța de urgență nr. 10 din 15 martie 2023, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în cazul contractelor de asigurare aflate în derulare, baza de calcul al indemnizaţiei pentru maternitate se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare.

Totalitatea reglementărilor cuprinse în textul actualizat la zi al Ordonanței de urgență nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - AICI