Măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan


View access
Public
Alias
masuri-de-reglementare-a-vanzarii-terenurilor-agricole-situate-in-extravilan
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
813
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-02-06 12:51:02
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării rurale și al Ministerului Finanțelor nr. 396/2022/883/2023 pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 93 din 2 februarie 2023.

     Astfel, procedura conținută de Ordinul nr. 396/2022/883/2023 reglementează modul de calcul, încasare şi plată a impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

     Impozitul stabilit la art. 4^2 alin. (1) din lege se calculează şi se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului notarial de vânzare a terenului agricol situat în extravilan şi se declară de către notarii publici integral ca venit la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat, conform legii. Declararea impozitului se face prin completarea şi depunerea formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, în care se evidenţiază, în mod distinct, impozitul încasat în condiţiile art. 4^2 alin. (1) din lege.

     Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se depune la organul fiscal central competent de către notarii publici, împreună cu „Borderoul privind distribuirea către unităţile administrativ-teritoriale a sumei de ........., reprezentând impozit suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan aferent lunii ..........“, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la procedură.

     Impozitul poate fi plătit de către contribuabil fie la sediul biroului notarului public, în numerar sau prin intermediul unui terminal POS, fie prin virament bancar, în contul biroului notarial. Modelul chitanţelor ce vor fi utilizate de către notarii publici la încasarea impozitului în numerar se va stabili şi se va tipări de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. În cazul plăţii impozitului prin virament bancar, dovada achitării se face conform art. 1.504 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Documentul de plată a impozitului de către contribuabil se va menţiona în încheierea de autentificare. În aplicarea art. 4^2 din lege nu se percepe impozit în cazul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan dobândite prin moştenire, partaj sau alte acte juridice de dobândire, cu excepţia contractului de vânzare.

     Art. 3 din procedură prevede ca restituirea impozitului reţinut din transferul prin vânzare al terenurilor agricole situate în extravilan, datorat în conformitate cu prevederile art. 4^2 din lege, încasat de către biroul notarial şi virat la bugetul de stat, aferent unor tranzacţii desfiinţate ulterior achitării impozitului, să se facă la cererea contribuabilului de către organul fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul acesta, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.384/2008 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul persoanelor juridice.

     În vederea înstrăinării, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice, în condiţiile prevăzute la art. 4^2 alin. (2) din lege, persoana fizică şi/sau juridică care înstrăinează are obligaţia de a plăti un impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenţei pozitive dintre valoarea terenurilor existentă la momentul înstrăinării pachetului de control şi cea de la momentul dobândirii terenurilor, determinată potrivit valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă. Impozitul se aplică asupra valorii totale calculate prin însumarea diferenţelor pozitive aferente terenurilor dobândite cu cel mult 8 ani înainte de înstrăinarea pachetului de control, fără a lua în calcul diferenţele negative, în situaţia în care persoana juridică are în proprietate mai multe terenuri agricole situate în extravilan.

     Contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal central competent, în temeiul actului juridic prin care are loc înstrăinarea, prin vânzare, a pachetului de control al persoanei juridice, prin completarea şi depunerea declaraţiei ale cărei model şi conţinut se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Contribuabilul are obligaţia plăţii impozitului prevăzut mai sus în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere ale cărei model şi conţinut se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Pentru a consulta termenii în care notarii efectuează plata impozitului prevăzut la art. 4^2 alin. (1) din Legea nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului – click AICI