Noi prevederi în sfera construcțiilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii


View access
Public
Alias
noi-prevederi-in-sfera-constructiilor-de-locuinte-pentru-tineri-destinate-inchirierii
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
811
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-02-06 11:45:39
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Hotărârea nr. 81 din 26 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 80 din 30 ianuarie 2023. La rândul ei, Hotărârea nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se regăsește în Monitorul Oficial nr. 626 din 4 octombrie 2001.

     Agenţia Naţională pentru Locuinţe este instituţie de interes public, cu atribuţii în implementarea unor programe guvernamentale multianuale şi în dezvoltarea de proiecte prin programe proprii, pentru construcţia de locuinţe şi intervenţii la construcţiile existente. În realizarea obiectivelor sale, Agenţia Naţională pentru Locuinţe coordonează constituirea şi atragerea de resurse de finanţare pe care le administrează în cadrul unor montaje financiare pentru:

  1. realizarea investiţiilor privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia de locuinţe de serviciu, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări publice, în condiţiile legii, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţiile existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale;
  2. dezvoltarea prin programe proprii a unor proiecte imobiliare pentru construirea de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar.
  3. finanţarea proiectării şi execuţiei, în condiţiile legii, a utilităţilor necesare funcţionării obiectivelor de investiţii din cadrul programului guvernamental privind construcţia de locuinţe de serviciu prevăzut la lit. a), pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea autorităţilor publice centrale care au solicitat realizarea acestora, respectiv: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

     Merită menționat că, în aplicarea prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, diminuate corespunzător după aplicarea coeficienţilor de ponderare prevăzuţi la art. 8 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează în contul deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la unităţile Trezoreriei Statului, precum şi pe seama instituţiilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii, la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.

     Sumele obţinute din recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei se virează, în termen de maximum 30 de zile de la data la care plata chiriei devine scadentă, de către administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis în acest sens la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, iar orice întârziere atrage plata de penalităţi, conform prevederilor legale în vigoare.

     Evidenţa sumelor obţinute din recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, prevăzute mai sus, şi virate conform prevederilor anterioarese realizează de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pe baza situaţiei centralizate transmise lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, de către administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Situaţia centralizată cu sumele rezultate din recuperarea investiţiei se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 24.

     Conform art. 19^1 din norme, locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor specialişti din învăţământ sau din sănătate, cu excepţia celor prevăzute la art. 15^1, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, în condiţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, vânzarea locuinţelor se poate face:

  1. cu achitarea integrală a preţului final, la data încheierii contractului de vânzare, din surse proprii ale beneficiarului;
  2. cu achitarea integrală a preţului final din surse proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de beneficiar de la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului, cu plata în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară;
  3. în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare.

     Valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data vânzării acesteia. Valoarea de vânzare a locuinţei reprezintă valoarea de investiţie a locuinţei, diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau centrale şi virată către A.N.L. conform prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea obţinută se actualizează cu rata inflaţiei, comunicată de Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcţiune a locuinţei şi data vânzării acesteia, data vânzării fiind considerată data depunerii cererii de achiziţionare a locuinţei, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea actualizată se ponderează cu coeficientul prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23.

     De asemenea, în aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care locuinţele se vând după expirarea a minimum 6 ani consecutivi de la data încheierii primului contract de închiriere către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, nu se instituie interdicţia de vânzare a locuinţei. În situaţia în care locuinţele se vând după minimum un an neîntrerupt de la data încheierii primului contract de închiriere se instituie interdicţia de vânzare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia, care se înscrie în cartea funciară.

     În cazul contractelor de vânzare cu plata în rate lunare egale, interdicţia de vânzare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii, instituită pentru locuinţele care se vând după minimum un an neîntrerupt de la data încheierii primului contract de închiriere, operează de la data transferului dreptului de proprietate asupra locuinţei şi înscrierea acestuia în cartea funciară, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2^2) lit. a) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Dreptul de proprietate dobândit de beneficiar în baza contractelor de vânzare se înscrie sau se notează, după caz, în cartea funciară potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Interdicţia de înstrăinare prevăzută la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituită pentru locuinţele care se vând după minimum un an neîntrerupt de la data încheierii primului contract de închiriere, se radiază la cererea persoanelor interesate, după împlinirea termenului de 5 ani de la data dobândirii acestora.

Reglementările regăsite în textul Normelor pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în forma lor consolidate la zi – disponibile AICI