Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă a fost REPUBLICAT


View access
Public
Alias
statutul-privind-organizarea-si-exercitarea-profesiei-de-practician-in-insolventa-a-fost-republicat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
749
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-11-07 13:00:23
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență a emis Hotărârea nr. 3 din 29 septembrie 2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România. Actul a fost republicat recent în Monitorul Oficial nr. 1066 din 3 noiembrie 2022.

     Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR), denumită în continuare Uniune, este persoană juridică de utilitate publică, autonomă şi fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în insolvenţă, în condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G.

     Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie şi funcţională şi competenţă de autoreglementare, control şi supraveghere, în conformitate cu art. 48 din O.U.G. Ea îşi asigură resursele financiare din venituri proprii, donaţii, legate şi sponsorizări din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, alte venituri conform prevederilor legale. Totodată, Uniunea îşi exercită autoritatea pe întregul teritoriu al României şi poate constitui filiale cu personalitate juridică în municipiul Bucureşti şi în reşedinţele de judeţ, în baza art. 47 alin. (2) din O.U.G.

     Primirea în profesia de practician în insolvență se face pe baza unui examen organizat de Uniune, cu excepţia persoanelor care pot solicita înscrierea în profesie beneficiind de scutirea de examen şi de perioadă de stagiu, în condiţiile art. 30 alin. (2) din O.U.G.

     Documentaţia de înscriere la examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar va conţine:

 1. cererea de înscriere;
 2. curriculum vitae şi copie de pe cartea/buletinul de identitate;
 3. copie legalizată de pe diploma de licenţă în drept sau ştiinţe economice;
 4. certificatul de cazier judiciar sau declaraţie notarială pe propria răspundere că nu se află în niciuna din situaţiile de nedemnitate;
 5. dovada experienţei de cel puţin 3 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare de lungă durată;
 6. certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ (unde este cazul).

     Dovada se face, de regulă, cu copia carnetului de muncă, adeverinţa pentru cei care au activat în instituţii care nu au întocmit carnete de muncă, convenţie civilă înregistrată la camera de muncă ori adeverinţă eliberată de baroul de avocaţi, copii ale unor diplome sau atestate [diploma de masterat şi/sau de doctorat, atestat de expert contabil sau contabil autorizat, auditor, evaluator autorizat, membru al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (UNEAR) etc.].

     Adeverinţa pentru persoanele care au desfăşurat activităţi practice economice şi juridice va avea obligatoriu forma agreată de Uniune. Se consideră activitate practică economică sau juridică, după caz, perioada de 3 ani care conform anumitor prevederi legale este considerată vechime în profesie, cu depunerea dovezilor corespunzătoare. Calculul experienţei practice economice sau juridice se va realiza prin luarea în considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore/zi sau suma normelor parţiale care însumate să reprezinte normă întreagă. Calculul experienţei practice se va face şi în conformitate cu dispoziţiile art. 70 alin. (6)-(13) din Statut.

     De asemenea, persoanele care doresc primirea în profesie cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu, în condiţiile art. 30 alin. (2) din O.U.G., vor depune la filiala la care sunt arondaţi teritorial o cerere prin care solicită primirea în profesie.

     Documentaţia de înscriere în Uniune cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu pentru persoanele care doresc dobândirea calităţii de practician în insolvenţă va conţine:

 1. cererea de înscriere;
 2. curriculum vitae;
 3. copie de pe cartea/buletinul de identitate;
 4. copie legalizată de pe diploma de licenţă în drept;
 5. certificatul de cazier judiciar sau declaraţie notarială pe propria răspundere că nu se află în niciuna dintre situaţiile de nedemnitate;
 6. extras de pe carnetul de muncă sau adeverinţă din care să rezulte dovada exercitării funcţiei de judecător-sindic de cel puţin 5 ani sau 10 ani pentru judecător, notar ori avocat;
 7. certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ (unde este cazul).

     Înscrierea în Tabloul UNPIR în una dintre secţiunile membrilor compatibili este condiţionată de prezentarea dovezii eliberării din funcţia de magistrat sau notar în termen de cel mult 1 an de la eliberarea din funcţie. Cererile persoanelor care solicită dobândirea calităţii de practician în insolvenţă cu scutire de examen şi stagiu vor fi analizate de Consiliul naţional de conducere.

Totalitatea prevederilor ce vizează sfera exercitării profesiei de practician în insolvență, precum și pregătirea profesională, conținute în Statutul aprobat prin Hotărârea nr. 3/2007 - AICI