Activitatea de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat


View access
Public
Alias
activitatea-de-distributie-si-comercializare-angro-de-bauturi-alcoolice-si-sau-tutun-prelucrat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
748
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-11-07 11:56:51
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Autoritatea Vamală Română a emis Ordinul nr. 5.697 din 24 octombrie 2022 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 1062 din 2 noiembrie 2022.

     Legiutorul explică următorii termeni:

 • atestat de comercializare - documentul eliberat de autoritatea vamală competentă, care atestă înregistrarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat;
 • autoritate vamală competentă - biroul vamal de interior/frontieră în calitate de autoritate vamală teritorială competentă pentru înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat în cazul operatorilor economici încadraţi în categoria contribuabililor mici şi mijlocii care au sediul social în raza teritorială a acestuia, respectiv Direcţia Regională Vamală Bucureşti - Biroul autorizări mari contribuabili, în cazul operatorilor economici încadraţi în categoria mari contribuabili;
 • depozit angro - locul special amenajat în care băuturile alcoolice şi/sau tutunul prelucrat pot fi depozitate şi comercializate în sistem angro.

     Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat se efectuează, la cererea operatorilor economici interesaţi, prin depunerea la autoritatea vamală competentă a formularului „Cerere de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat“, denumită în continuare cerere de înregistrare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la ordin.

     Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă, în baza unui contract de locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
 2. să aibă înscrise în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice şi/sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun;
 3. să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării;
 4. să nu fie declaraţi inactivi fiscal şi să fie în funcţiune;
 5. administratorul societăţii să nu aibă înscrise în cazierul judiciar sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care acesta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnat pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. în legătură cu activitatea operatorului economic să nu fi fost pronunţată o hotărâre definitivă pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

     Cel puţin următoarele documente trebuie prezentate de către solicitant pentru a atesta îndeplinirea condiţiilor menţionate la lit. a), c), e) şi f):

 1. dovada deţinerii spaţiului de depozitare;
 2. dovada dotării cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării;
 3. cazierul judiciar al fiecărui administrator al societăţii;
 4. cazierul judiciar al operatorului economic.

     Dovezile menţionate lit. a) şi b) se depun în copie certificată conform cu originalul de operatorul economic. În această situaţie, se vor anexa copii după contractele încheiate cu antrepozitarii autorizaţi/destinatarii înregistraţi sau orice alte documente din care să reiasă că produsele pentru care se solicită atestarea activităţii de comercializare/distribuţie urmează a fi livrate din locurile autorizate ca antrepozite fiscale sau declarate pentru recepţia produselor accizabile de către destinatarii înregistraţi.

     În măsura în care consideră necesar pentru soluţionarea cererii, autoritatea vamală competentă poate solicita operatorului economic furnizarea de informaţii şi înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la faţa locului, potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Restul dispozițiilor referitoare la situațiile în care Autoritatea vamală anulează sau revocă atestatul de comercializare - AICI