Granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMMurilor din domeniile industriei alimentare și a construcţiilor


View access
Public
Alias
granturi-pentru-investitii-in-retehnologizare-acordate-immurilor-din-domeniile-industriei-alimentare-si-a-constructiilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
731
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-10 14:05:42
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis Ordinul nr. 2.734 din 3 octombrie 2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat "Granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare şi construcţiilor, precum şi alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă", în cadrul axei prioritare 4 - "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei", prioritatea de investiţii "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei", obiectivul specific 4.1 "Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19", acţiunea 4.1.1 "Investiţii în activităţi productive" din Programul operaţional Competitivitate, act legislativ publicat ulterior în Monitorul Oficial nr. 972 din 6 octombrie 2022.

     Schema de ajutor de stat se aplică domeniului industriei alimentare şi al construcţiilor, precum şi altor domenii în legătură cu acestea, conform anexei nr. 1 la ordin, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă, şi este finanţată prin Programul operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020.

     Ajutoarele se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat, în limita bugetului disponibil. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat exceptat de la obligaţia de notificare, stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare [Regulamentul (UE) nr. 651/2014]. Schema de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014.

     Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional Competitivitate (AM POC).

     Obiectivul schemei de ajutor de stat este sprijinirea prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMMurilor din domeniile industriei alimentare, construcţiilor, precum şi din alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă. Totodată, scopul schemei de ajutor de stat este de a finanţa o serie de activităţi necesare pentru investiţii destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă a IMM-urilor din domeniul industriei alimentare şi al construcţiilor, precum şi din alte domenii în legătură cu acestea.

     Conform articolului 8 din schema, ajutorul de stat se acordă sub formă de granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, cu condiţia să reprezinte o investiţie iniţială sau o investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică.

     Prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă se înţelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiţii în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:

  1. modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/ eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
  2. dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică necesare activităţii de producţie, precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare extinderii/diversificării capacităţilor de producţie existente.

     Verificarea îndeplinirii calităţii de IMM a beneficiarului, astfel cum este prevăzut la art. 4 din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către AM POC, până cel târziu la data de 31 martie 2023.

Restul dispozițiilor referitoare la tipurile de ajutoare, modalitatea de acordare a lor, precum și beneficiarii și condițiile de eligibilitate, disponibile AICI