Eliberarea extrasului de cazier comercial


View access
Public
Alias
eliberarea-extrasului-de-cazier-comercial
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
716
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-09-19 13:42:52
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a emis Ordinul nr. 584 din 25 iulie 2022 privind stabilirea datelor cuprinse în cazierul comercial, procedura şi instrucţiunile de completare a evidenţei deţinute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

     Potrivit articolului 2 din ordin, evidenţa informatizată a cazierului comercial se organizează de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Activitatea privind cazierul comercial este condusă, la nivel central, de Direcţia generală control supraveghere piaţă şi armonizare europeană.

     Înregistrarea în cazierul comercial se efectuează în mod obligatoriu de către comisarul titular al procesului-verbal de constatare a contravenţiei prin înscrierea tuturor datelor de identificare ale operatorului economic/profesionistului şi completarea tuturor informaţiilor din cazierul comercial sau de către un alt comisar desemnat de către şeful ierarhic superior, în cazul în care comisarul titular, din motive obiective, nu poate efectua înregistrarea. Înregistrarea în cazierul comercial se operează în termen de maximum 2 zile după comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

     Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (Autoritatea) comunică datele din cazierul comercial către organele de urmărire penală sau instanţele de judecată la solicitarea acestora. Operatorul economic/Profesionistul poate solicita extras din cazierul comercial numai în ceea ce îl priveşte în mod direct. Datele din cazierul comercial se pot face publice numai după expirarea termenului legal de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei sau rămânerea definitivă a hotărârii instanţei prin care a fost respinsă plângerea operatorului economic. În extrasul din cazierul comercial se trec datele ce se regăsesc înscrise la momentul eliberării. Extrasele de cazier comercial emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sunt valabile 6 luni de la data eliberării.

     Cererea pentru eliberarea extrasului de cazier comercial se depune de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită de către operatorul economic, electronic sau personal, la orice structură subordonată Autorităţii, care are obligaţia de a înregistra solicitarea. Reprezentantul legal sau persoana împuternicită de către operatorul economic trebuie să facă dovada calităţii. Structura subordonată ce a înregistrat solicitarea transmite răspunsul la cererile formulate în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

     Operatorul economic/Profesionistul care figurează în evidenţa cazierului comercial poate cere rectificarea datelor înscrise dacă acestea nu corespund situaţiei reale sau dacă înregistrarea acestora nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale. Cererea de rectificare trebuie motivată şi însoţită de actele doveditoare şi se adresează structurii care a emis procesul-verbal de constatare a contravenţiei, care este obligată să verifice susţinerile petiţionarului, iar în cazul în care constată că în cazierul comercial s-a înscris o menţiune greşită, procedează la rectificarea datelor şi comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat.

     Anularea documentului de control de către instanţa de judecată, prin hotărâre definitivă, conduce la radierea sancţiunii din cadrul cazierului comercial. Radierea sancţiunii din cadrul cazierului comercial se efectuează la împlinirea termenului de 3 ani de la data înregistrării acesteia, pentru situaţiile în care documentul de control nu a fost contestat. Radierea sancţiunilor se operează de către comisarul ce a introdus datele în cazierul comercial sau de către un alt comisar desemnat de către şeful ierarhic superior, în cazul în care comisarul titular, din motive obiective, nu poate efectua radierea.

Datele cuprinse în cazierul comercial, precum și cererea pentru solicitarea emiterii extrasului din cazierul comercial, disponibile AICI