Valoarea stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi și a burselor acordate acestora


View access
Public
Alias
valoarea-stimulentelor-financiare-acordate-elevilor-premiati-si-a-burselor-acordate-acestora
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
712
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-09-19 06:38:38
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 536 din 27 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 610 din 10 august 2016. Astfel, potrivit articolului 1 din acest act normativ, pentru stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ organizează pentru elevi competiţii şcolare pe discipline, multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare şi competiţii educative extraşcolare şi extracurriculare, la nivel judeţean, interjudeţean, regional, naţional şi internaţional.

     Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, regăsite în anexa la Hotărârea nr. 536/2016, au fost recent modificate prin Hotărârea nr. 1.146 din 14 septembrie 2022, act ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 909 din 15 septembrie 2022.

     Noua formă a articolului 5 din norme prevede ca elevii şi formaţiile/echipele de elevi premiaţi potrivit Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, şi regulamentelor competiţiilor internaţionale organizate în ţară sau la care participarea echipelor care reprezintă România este finanţată de Ministerul Educaţiei, denumit în continuare ME, să primească diplome, medalii şi stimulente financiare în cuantumuri după cum urmează:

A. Cuantumurile stimulentelor financiare, acordate individual, sunt următoarele:

a) la etapa naţională se acordă de către ME, din fondurile alocate inspectoratului şcolar organizator al acestei etape a competiţiilor:

– premiul I 1.000 de lei;

– premiul II 700 de lei;

– premiul III 500 de lei;

– menţiune 300 de lei;

b) la etapa internaţională a competiţiilor şcolare, categoria I, desfăşurate la nivel mondial, se acordă de către ME:

– premiul I/medalie de aur cu punctaj absolut 20.000 de lei;

– premiul I/medalie de aur 15.000 de lei;

– premiul II/medalie de argint 12.500 de lei;

– premiul III/medalie de bronz 10.000 de lei;

– menţiune 6.000 de lei;

c) la etapa internaţională a competiţiilor şcolare, categoria a II-a, desfăşurate la nivel european sau regional, se acordă de către ME stimulente în valoare de:

– premiul I/medalie de aur 7.500 de lei;

– premiul II/medalie de argint 6.000 de lei;

– premiul III/medalie de bronz 4.500 de lei;

– menţiune 3.500 de lei;

d) pentru şcoala unde frecventează elevul/elevii premiat/ premiaţi la competiţiile şcolare internaţionale categoria I şi, respectiv, a II-a se acordă aceleaşi stimulente pe care le-a/le-au obţinut elevul/elevii său/săi. Stimulentele primite se vor utiliza pentru dotări destinate, cu prioritate, disciplinei/disciplinelor corespunzătoare obţinerii performanţei şcolare.

B. Cuantumurile stimulentelor financiare acordate fiecărui elev care face parte din echipa/formaţia de elevi premiată la etapa naţională a competiţiei şcolare sunt următoarele:

– premiul I 600 de lei;

– premiul II 400 de lei;

– premiul III 200 de lei.

     Articolul 82 din Legea educației nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011 dispune ca elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat să beneficieze lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social. Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabilește prin Hotărârea nr. 1.138 din 14 septembrie 2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022-2023, şi pentru stabilirea termenelor de plată a acestora.

     Astfel, în anul şcolar 2022-2023, cuantumul minim al burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, este de:

  1. 500 de lei, pentru bursa de performanţă;
  2. 200 de lei, pentru bursa de merit;
  3. 150 de lei, pentru bursa de studiu;
  4. 200 de lei, pentru bursa de ajutor social.

     Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie. Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Pentru a consulta prevederile actualizate la zi ale Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea nr. 536/2016 – click AICI