A fost aprobată Norma pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali!


View access
Public
Alias
a-fost-aprobata-norma-pentru-alimentarea-cu-gaze-naturale-a-clientilor-casnici-industriali
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
699
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-08-15 17:35:42
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul nr. 102 din 3 august 2022 privind aprobarea Normei tehnice pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali, emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 784 din 8 august 2022, producând efecte de la aceeași data.

     Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali se realizează numai de către operatori economici autorizaţi în acest scop de ANRE, ISCIR şi INCD INSEMEX, având la bază respectarea prevederilor legislaţiei europene armonizate şi cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile.

     Documentaţia pentru solicitarea de autorizaţie de funcţionare a echipamentelor din domeniul ISCIR este cea prevăzută în prescripţiile tehnice aplicabile şi cuprinde:

 1. lista cu piese scrise şi desenate;
 2. contractul de livrare a GNL;
 3. tema de proiectare;
 4. memoriu tehnic, soluţia de alimentare cu GNL, condiţiile de amplasare, executare şi verificare a sistemului de transvazare;
 5. breviar de calcul, necesarul de GNL şi alegerea diametrelor conductelor;
 6. plan de încadrare în zonă, scara 1:2000 şi plan de situaţie scara 1:500;
 7. planurile lucrărilor proiectate cu toate detaliile necesare execuţiei;
 8. schema izometrică;
 9. lista de echipamente, cu caracteristici tehnice însoţite, după caz, de agrement sau avize;
 10. caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor;
 11. instrucţiuni de utilizare (exploatare);
 12. măsuri de protecţia muncii şi PSI;
 13. măsuri organizatorice pentru executarea lucrărilor de înlocuire a conductelor în funcţiune sau de extindere a instalaţiilor de stocare în funcţiune, după caz;
 14. certificat de urbanism cu avizele şi acordurile cerute de acesta.
 15. datele de identificare ale proiectantului şi instalatorului său autorizat.

     Pentru planurile prevăzute la lit. f) şi g) de mai sus se indică, după caz, şi:

 • diametrul şi lungimea conductelor;
 • diametrul şi lungimea tuburilor de protecţie;
 • armăturile;
 • debitul şi presiunea;
 • aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi arzătoarele;
 • aparatele de măsură, control şi siguranţă.

     Pentru proiectarea unei instalaţii de stocare şi regazeificarea GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali operatorul economic autorizat ANRE trebuie să solicite şi să obţină certificatul de urbanism. Pentru comercializarea GNL este necesară obţinerea de la ANRE a licenţei pentru desfăşurarea activităţii de furnizare de GNL. Proiectanţii trebuie să întocmească documentaţii pe specialităţi în faza DTAC pentru solicitarea de avize, acorduri şi puncte de vedere. După ce s-au obţinut toate avizele şi aprobările conform certificatului de urbanism se solicită autorizaţia de construcţie în baza proiectelor pe specialităţi în faza PTh şi DE. După realizarea montajului se întocmeşte proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

     După recepţie se întocmesc documentaţii tehnice în faza PTh pentru solicitarea şi obţinerea autorizaţiilor de la:

 1. ISCIR - autorizarea funcţionării echipamentelor;
 2. Agenţia de Protecţie a Mediului - autorizaţia de mediu;
 3. Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă judeţean - autorizaţia de securitate la incendiu;
 4. Inspectoratul Teritorial de Muncă - autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. INCD INSEMEX - atestatul GANEx şi raportul privind protecţia la explozie.

Norma tehnică pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali, aprobată prin Ordinul nr. 102/2022 - AICI