Raportarea contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici


View access
Public
Alias
raportarea-contabila-la-30-iunie-2022-a-operatorilor-economici
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
681
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-07-24 14:02:47
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Finanțelor a emis Ordinul nr. 1.669 din 11 iulie 2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici, act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 723 din 19 iulie 2022.

     Potrivit art. 2 din ordin, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

     Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Prevederile ordinului nr. 1.669/2022 se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.

     Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2022, încadrarea în criteriile prevăzute anterior, se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.

     În scopul stabilirii formularelor de raportare contabilă la 30 iunie 2022, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective. Indicatorii total active, cifră de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi, în funcţie de care se stabilesc formularele aplicabile pentru raportarea contabilă, se determină pe baza situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     În cazul persoanelor juridice care au subunităţi fără personalitate juridică, activitatea desfăşurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie 2022.

     Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică, de asemenea, subunităţilor din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi sediilor permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 din ordin pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2021.

     În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent. Nu fac obiectul raportării contabile la 30 iunie 2022 persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

     Obligaţiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligaţia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislaţia aplicabilă acestora.

     Entităţile care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor raportări contabile la 30 iunie 2022 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Restul normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2022, conținute în anexa la Ordinul nr. 1.669/2022 - AICI