Completări aduse Legii nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale!


View access
Public
Alias
completari-aduse-legii-nr-99-din-19-mai-2016-privind-achizitiile-sectoriale
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
617
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-26 11:10:31
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016, intrând în vigoare după 2 zile, la 26 mai 2016. Ea reglementează modul de realizare de către entităţile contractante a achiziţiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor sectoriale, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor sectoriale. Domeniul de aplicare a prezentei legi nu include serviciile de interes general fără caracter economic.

     Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor sectoriale şi a organizării concursurilor de soluţii sunt:

 1. nediscriminarea;
 2. tratamentul egal;
 3. recunoaşterea reciprocă;
 4. transparenţa;
 5. proporţionalitatea;
 6. asumarea răspunderii.

    Paragraful 7 din Legea nr. 99/2016 dezvoltă ideea de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare. Astfel, entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, doar într-unul din următoarele cazuri:

 1. dacă în cadrul unei proceduri cu invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare organizată pentru achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei sectoriale;
 2. dacă contractul este atribuit exclusiv în scop de cercetare ştiinţifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, şi nu în scopul asigurării unui profit sau al recuperării costurilor cu cercetarea şi dezvoltarea şi în măsura în care atribuirea unui astfel de contract nu aduce atingere atribuirii competitive a contractelor ulterioare care urmăresc, în special, aceste obiective;
 3. dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2);
 4. ca o măsură absolut necesară, atunci când, din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către entitatea contractantă, termenele pentru procedurile de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedură simplificată nu pot fi respectate. Situaţiile invocate pentru a justifica extrema urgenţă nu trebuie în niciun caz să fie atribuibile entităţii contractante.
 5. atunci când este necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii produselor sau instalaţiilor existente şi numai dacă schimbarea contractantului iniţial ar pune entitatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere;
 6. atunci când, ulterior atribuirii unui contract sectorial de lucrări sau de servicii, entitatea contractantă intenţionează să achiziţioneze lucrări sau servicii noi şi numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (3);
 7. pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri.
 8. atunci când este posibilă achiziţionarea de produse la un preţ considerabil mai scăzut decât preţurile practicate în mod normal pe piaţă, ca urmare a apariţiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp;
 9. pentru cumpărarea de produse sau servicii în condiţii speciale avantajoase de la un operator economic care încetează definitiv activităţile comerciale sau care se află într-o procedură de faliment, de concordat preventiv sau într-o procedură similară;
 10. atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul sectorial de servicii urmează să fie atribuit, conform regulilor stabilite în cadrul concursului de soluţii respectiv, concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv; în acest din urmă caz, entitatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători.

     În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d) al art. 117 din lege, entitatea contractantă nu are dreptul de a stabili în documentele achiziţiei durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei neprevăzute care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

     Legiutorul completează aceste dispoziții, prin Ordonanța de urgență nr. nr. 54 din 21 aprilie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 21 aprilie 2022. Astfel, menționează că, prin excepţie de la prevederile art. 117 ale Legii nr. 99/2016, entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, având ca obiect execuţia restului rămas de executat pentru realizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producere energie electrică în situaţia în care acesta reprezintă mai puţin de 40% din stadiul fizic aferent obiectivului de investiţii.

     Totodată, introduce dispoziția potrivit căreia, în cazul atribuirii unor contracte potrivit dispoziţiilor art. 117^1, entitatea contractantă poate decide să nu excludă din cadrul procedurii de atribuire operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. g) din art. 180 al Legii nr. 99/2016.

Pentru a consulta totalitatea reglementărilor conținute de Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectorialeCLICK AICI