Detalii privind procedura de aprobare a societăţilor financiare holding şi a societăţilor financiare holding mixte


View access
Public
Alias
detalii-privind-procedura-de-aprobare-a-societatilor-financiare-holding-si-a-societatilor-financiare-holding-mixte
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
569
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-02-14 08:30:53
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Regulamentul nr. 12 din 18 decembrie 2020 privind autorizarea instituţiilor de credit şi modificările în situaţia acestora, emis de Banca Națională a României, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1291 din 24 decembrie 2020. Actul normativ reglementează:

 1. procedura, documentaţia şi condiţiile privind autorizarea băncilor, băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar şi a organizaţiilor cooperatiste de credit, persoane juridice române, denumite generic instituţii de credit, precum şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din ţări terţe;
 2. condiţiile în care pot fi operate modificări în situaţia entităţilor prevăzute la lit. a), în scopul asigurării supravegherii prudenţiale;
 3. procedura şi condiţiile de aprobare prealabilă a operaţiunilor de fuziune şi divizare în care sunt implicate entităţile prevăzute la lit. a);
 4. condiţiile, cerinţele şi documentaţia privind autorizarea instituţiilor de credit–punte;
 5. procedura, documentaţia şi condiţiile de notificare a unei achiziţii propuse în situaţia implementării instrumentului de vânzare a afacerii, potrivit art. 223 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, denumită în continuare Legea nr. 312/2015, a instrumentului de rezoluţie instituţia-punte, potrivit art. 239 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 312/2015, şi a instrumentului de recapitalizare internă din aceeaşi lege;
 6. procedura, documentaţia şi condiţiile de aprobare a societăţilor financiare holding şi a societăţilor financiare holding mixte, precum şi condiţiile în care pot fi operate modificări în situaţia acestora.

     Pe 10 februarie 2022, în Monitorul Oficial nr. 136, a fost publicat Regulamentul nr. 1 din 1 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2020 privind autorizarea instituţiilor de credit şi modificările în situaţia acestora. Actul legislativ introduce noi dispoziții în sfera aprobării societăţilor financiare holding şi a societăţilor financiare holding mixte şi modificări în situaţia acestora.

     Titlul nou-introdus reglementează procedura, documentaţia şi condiţiile în baza cărora Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant potrivit prevederilor art. 176 din O.U.G. nr. 99/2006, aprobă societăţile financiare holding-mamă sau societăţile financiare holding mixte-mamă, precum şi condiţiile în care pot fi operate modificări în situaţia acestora.

     Societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă sunt aprobate de Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, potrivit prevederilor secţiunii a 5^1-a a capitolului II din titlul III al părţii I din O.U.G. nr. 99/2006 şi ale prezentului regulament. Prevederile titlului III^1 din Regulamentul nr. 12/2020 se aplică în mod corespunzător şi în cazul societăţilor financiare holding sau societăţilor financiare holding mixte, persoane juridice române, care solicită aprobarea Băncii Naţionale a României atunci când au obligaţia să respecte, pe bază subconsolidată, prevederile O.U.G. nr. 99/2006 sau ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum şi reglementările emise în aplicarea acestora.

     Societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă, care au deţineri calificate direct sau indirect într-o instituţie de credit, trebuie să îndeplinească criteriile de adecvare prevăzute la art. 15 din O.U.G. nr. 99/2006 sau potrivit prevederilor care transpun art. 14 din Directiva 2013/36/UE în legislaţia altor state membre. Acţionarii societăţilor financiare holding-mamă şi ai societăţilor financiare holding mixte-mamă, care au direct sau indirect deţineri calificate în cadrul acestora sau, în cazul în care nu există deţineri calificate, primii 20 de acţionari trebuie să îndeplinească criteriile de adecvare prevăzute la art. 15 din O.U.G. nr. 99/2006 sau potrivit prevederilor care transpun art. 14 din Directiva 2013/36/UE în legislaţia altor state membre. La evaluarea de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, a îndeplinirii criteriilor de adecvare de către societăţile financiare holding-mamă sau societăţile financiare holding mixte-mamă, care au deţineri calificate direct sau indirect într-o instituţie de credit, precum şi de către acţionarii acestora prevăzuţi anterior, sunt avute în vedere prevederile cuprinse în secţiunea a 2-a din capitolul II al titlului II din Regulamentul nr. 12/2020.

     În aplicarea art. 197^3 din O.U.G. nr. 99/2006 societăţile financiare holding-mamă, persoane juridice române, şi societăţile financiare holding mixte-mamă, persoane juridice române, precum şi societăţile financiare holding-mamă sau societăţile financiare holding mixte-mamă situate în alte state membre pentru care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 176 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, Banca Naţională a României are calitatea de supraveghetor consolidant, trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, o cerere de aprobare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14 la Regulamentul nr. 12/2020, însoţită de următoarele:

 1. procura autentică sau, după caz, delegaţie avocaţială, semnată de toţi acţionarii direcţi ai entităţii solicitante, prin care aceştia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relaţia cu Banca Naţională a României pe parcursul instrumentării cererii de aprobare;
 2. o prezentare generală a societăţii financiare holding-mamă sau a societăţii financiare holding mixte-mamă solicitante;
 3. o prezentare generală privind organizarea structurală a grupului din care face parte societatea financiară holding-mamă sau societatea financiară holding mixtă-mamă, cu indicarea tuturor filialelor şi a poziţiei entităţii solicitante în cadrul grupului, precum şi a situării şi a tipului de activitate desfăşurate de fiecare dintre entităţile grupului;
 4. informaţii privind desemnarea membrilor conducerii superioare, respectiv în cazul societăţilor financiare holding-mamă sau al societăţilor financiare holding mixte-mamă, persoane juridice române, a cel puţin 2 directori, în cazul sistemului unitar de administrare, şi a cel puţin 3 membri ai directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, sau menţionarea în cazul societăţilor financiare holding-mamă sau al societăţilor financiare holding mixte-mamă, situate în alte state membre, a cel puţin 2 persoane, însoţite de o declaraţie privind însuşirea de către persoanele respective a informaţiilor şi documentelor transmise Băncii Naţionale a României potrivit prezentului titlu;
 5. informaţiile şi documentele prevăzute în anexa nr. 8 la Regulamentul B.N.R. nr. 5/2013 pentru fiecare membru al organului de conducere al entităţii solicitante;
 6. informaţiile şi documentele prevăzute în anexa nr. 5 la Regulamentul nr. 12/2020 pentru societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă, care au deţineri calificate direct sau indirect într-o instituţie de credit, precum şi pentru acţionarii acestora prevăzuţi la art. 159^2 alin. (2). Documentele şi informaţiile transmise potrivit anexei nr. 5 vor fi semnate de persoanele evaluate;
 7. descrierea cadrului de administrare a activităţii şi a mecanismelor de control intern, inclusiv repartizarea sarcinilor în cadrul grupului din care fac parte entităţile solicitante;
 8. o declaraţie din care să rezulte dacă societatea financiară holding-mamă sau societatea financiară holding mixtă-mamă a fost sau nu desemnată ca entitate de rezoluţie în unul dintre grupurile de rezoluţie din cadrul grupului în conformitate cu strategia de rezoluţie stabilită de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, sau de o altă autoritate de rezoluţie implicată, în temeiul Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările şi completările ulterioare, sau al prevederilor care transpun Directiva 2014/59/UE în legislaţia altor state membre;
 9. prezentarea, dacă este cazul, a informaţiilor din care să rezulte că o filială care este instituţie de credit este desemnată ca fiind responsabilă cu asigurarea respectării de către grup a cerinţelor prudenţiale pe bază consolidată şi aceasta are la dispoziţie toate mijloacele necesare şi prerogativele legale pentru a îndeplini obligaţiile respective în mod eficace;
 10. datele de identificare ale persoanelor care au legături strânse cu societatea financiară holding-mamă sau societatea financiară holding mixtă-mamă, altele decât acţionarii şi membrii organului de conducere, şi o încadrare a relaţiilor existente între acestea şi entităţile solicitante, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 38 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 11. o prezentare a cadrului legislativ şi instituţional, precum şi a măsurilor de natură administrativă din jurisdicţia statelor, inclusiv cele terţe, ce guvernează fiecare din entităţile din cadrul grupului, care să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la: autorităţile responsabile cu supravegherea şi sistemul de supraveghere a sectorului financiar, legislaţia în domeniul secretului profesional în domeniul financiar, al prevenirii spălării banilor şi al finanţării terorismului, standardele privind cunoaşterea clientelei şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale a grupului pe bază consolidată de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului;
 12. în scopul evaluării îndeplinirii condiţiilor de aprobare prevăzute la art. 197^4 din O.U.G. nr. 99/2006, respectiv a condiţiilor de exceptare de la obligaţia de aprobare prevăzute la art. 197^5 din O.U.G. nr. 99/2006, orice alte informaţii pe care societăţile financiare holding-mamă şi societăţile financiare holding mixte-mamă solicitante le consideră necesare.

     Pentru a consulta documentația suplimentară, regăsită în dispozițiile conținute de Regulamentul nr. 12/2020 privind autorizarea instituţiilor de credit şi modificările în situaţia acestoraCLICK AICI