Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară – Regulament de organizare și funcționare


View access
Public
Alias
registrului-national-de-publicitate-mobiliara-regulament-de-organizare-si-functionare
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1000
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-11-19 16:23:13
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României a emis Hotărârea nr. 1.080 din 9 noiembrie 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară. Actul normativ se regăsește publicat în Monitorul Oficial nr. 1029 din 13 noiembrie 2023 și își produce efectele începând cu 23 noiembrie 2023.

     Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, registru public în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Registru, reprezintă sistemul naţional electronic de interes public, structurat pe persoane şi bunuri, care asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a înscrisurilor sub semnătură privată care sunt titluri executorii în condiţiile legii, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi accesul la informaţiile din avizele de înscriere. Registrul include o bază de date unică la nivel naţional.

     Creditorul ipotecar care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte să facă publică existenţa unei ipoteci asupra unui bun mobil, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, completează şi depune ori, după caz, transmite, în condiţiile stabilite de Autoritatea de supraveghere a Registrului, un formular de aviz de ipotecă unui operator sau agent autorizat al Registrului, cu plata taxei stabilite de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, denumită în continuare Legea nr. 297/2018, şi a tarifului corespunzător, stabilit de operator sau agent în condiţiile aceleiaşi legi.

     In vederea realizării publicităţii operaţiunilor asimilate ipotecilor mobiliare, a înscrisurilor sub semnătură privată care sunt titluri executorii în condiţiile legii, a fiduciilor, precum şi a altor drepturi prevăzute de lege, orice persoană interesată poate solicita înregistrarea în Registru a unui aviz de înscriere corespunzător. Înregistrarea în Registru a datelor privind operaţiunile şi actele juridice înscrise în condiţiile prevăzute de Legea nr. 297/2018 se efectuează numai prin intermediul aplicaţiilor software puse la dispoziţie de Corpul Operatorilor Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară, denumit în continuare Corpul Operatorilor, şi avizate de către Autoritatea de supraveghere a Registrului, în condiţiile prevăzute la art. 48 din regulament. Datele înscrise în Registru pot fi vizualizate prin accesarea paginilor de internet oficiale ale acestuia: www.mj.rnpm.ro şi www.co.rnpm.ro.

     Autoritatea de supraveghere a Registrului este Ministerul Justiţiei. Atribuţiile acestuia, denumit în continuare Autoritate de Supraveghere, se exercită prin compartimentul de specialitate. Autoritatea de Supraveghere publică pe paginile de internet prevăzute la art. 1 alin. (5) din regulament adresa poştală şi electronică, precum şi numărul de telefon. Au dreptul să efectueze înscrieri şi căutări certificate în Registru numai operatorii autorizaţi şi agenţii împuterniciţi ai acestora, operatorii de drept, precum şi Corpul Operatorilor, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 297/2018. Operatorii sunt constituiţi în Corpul Operatorilor, persoană juridică privată de utilitate publică, fără scop lucrativ, care îşi stabileşte organele de conducere şi funcţionează potrivit Legii nr. 297/2018, prezentului regulament şi statutului propriu.

     Calitatea de operator autorizat se dobândeşte, la cerere, de către orice persoană fizică sau juridică, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 17 din Legea nr. 297/2018; în cazul agentului împuternicit, dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. a) şi f) din Legea nr. 297/2018 se face cu documentele depuse pentru autorizarea operatorului.

     Pe paginile de internet ale Registrului se publică şi se actualizează ori de câte ori este necesar următoarele informaţii:

  1. denumirea, adresa sediului/locului desfăşurării activităţii, numărul de telefon, faxul şi adresa de e-mail, precum şi paginile de internet ale operatorilor, inclusiv ale birourilor teritoriale proprii în care se desfăşoară activitatea de operare în Registru;
  2. adresa la care operatorii confirmă primirea corespondenţei, alta decât cea prevăzută la lit. a), dacă este cazul;
  3. denumirea, adresa sediului/locului desfăşurării activităţii, numărul de telefon, faxul şi adresa de e-mail, precum şi paginile de internet ale agenţilor împuterniciţi ai operatorilor.

     Informaţiile înscrise în Registru sunt publice, cu respectarea normelor privind protecţia datelor cu caracter personal. Drepturile şi obligaţiile Corpului Operatorilor şi ale Autorităţii de Supraveghere cu privire la informaţiile înscrise în Registru sunt limitate la operarea Registrului sau, după caz, la supravegherea acestuia, în condiţiile Legii nr. 297/2018 şi ale prezentului regulament. Operarea în Registru exclude efectuarea de operaţiuni de export sau de transmitere către terţi a bazei de date a Registrului, privită ca întreg ori pe părţi.

     Avizul de înscriere în sensul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2018 reprezintă înregistrarea efectuată de operatori sau agenţi împuterniciţi, prin redarea fidelă, în sistemul de administrare a informaţiei al Registrului, a conţinutului formularului de aviz de înscriere, completat şi semnat de solicitantul înscrierii, în condiţiile art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 297/2018. Avizul de înscriere se identifică printr-un număr de identificare unic, denumit în continuare ID, atribuit de Registru.

     Numărul de identificare a avizului de înscriere este format dintr-o succesiune de caractere care include data înscrierii avizului, identificatorul sistemului pe care s-a operat înscrierea, milisecunda înscrierii, precum şi un cod de trei caractere aleatorii generate automat de sistem, care garantează unicitatea înscrierii. Data înscrierii avizului include anul, luna, ziua, ora, minutul şi secunda înscrierii. Data înscrierii avizului de ipotecă mobiliară stabileşte ordinea de prioritate a ipotecii.

Reglementări privind efectuarea înscrierilor și a căutărilor certificate în Registru, precum și cele ce vizează accesul liber și direct al oricărei persoane la Registru – disponibile AICI