Calitatea de expert tehnic judiciar – noi reglementări!


View access
Public
Alias
calitatea-de-expert-tehnic-judiciar-noi-reglementari
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
988
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-11-06 10:38:46
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Parlamentul României a emis Legea nr. 304 din 2 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară şi a Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, act normativ ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1001 din 3 noiembrie 2023 și care intră în vigoare la 6 noiembrie 2023.

     Ordonanța nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 26 din 25 ianuarie 2000, prevede în art. 1, că activitatea de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, precum şi modul de dobândire a calităţii de expert tehnic se organizează şi se desfăşoară în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă. Astfel, este expert tehnic judiciar orice persoană fizică ce dobândeşte această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, întocmit, pe specialităţi şi pe judeţe, respectiv pe municipiul Bucureşti. Expertul tehnic judiciar este expert oficial şi poate fi numit de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti sau de alte organe cu atribuţii jurisdicţionale pentru efectuarea de expertize tehnice judiciare.

     Dispozițiile cuprinse în cap. II din ordonanță au fost modificate de legiutor, acesta făcând o serie de precizări suplimentare. Astfel, cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, întocmit pe specialităţi şi pe judeţe de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşticompartimentul de specialitate din Ministerul Justiţiei care îndeplineşte atribuţiile acestei instituţii privind experţii tehnici judiciari, în vederea exercitării profesiei în România, în condiţiile legii, fiind exceptaţi de la procedura de examinare prevăzută la art. 7 din ordonanță.

     Legiutorul prevede expres ca, în baza cererii formulate de solicitantul prevăzut mai sus, Ministerul Justiţiei să recunoască automat titlul de calificare emis de autoritatea competentă din statul membru de origine şi îl înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari. În vederea înscrierii, expertul solicitant depune la Ministerul Justiţiei, odată cu cererea, copia documentului ce atestă dobândirea calificării profesionale de expert tehnic judiciar în statul de origine, precum şi copia documentelor care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), e) şi f) din ordonanță, care pot fi emise sau eliberate de autorităţile competente române ori de cele din statul de origine.

     Există o serie de modificări și în materia documentației înaintate Ministerului Justiției. În consecință, cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi exercită profesia cu titlu permanent în unul dintre aceste state pot profesa în România şi în mod temporar sau ocazional. În această situaţie, expertul tehnic judiciar este exceptat de la procedura de înscriere în Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari.

     În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de expert tehnic judiciar, solicitantul se află la prima aplicaţie în România ori dacă intervine o modificare substanţială a situaţiei sale, acesta va înainta Ministerului Justiţiei o declaraţie privind serviciile pe care le va presta, însoţită de următoarele documente:

  1. dovada cetăţeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;
  2. dovada calificării profesionale;
  3. atestatul care să confirme faptul că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European în scopul desfăşurării de astfel de activităţi şi că nu îi este interzis să practice profesia, chiar şi cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului;
  4. dovada că a desfăşurat o activitate specifică pentru calificarea profesională de expert tehnic judiciar timp de cel puţin un an în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul de stabilire.

     Declaraţia poate fi depusă prin orice mijloace, inclusiv prin Punctul de contact unic electronic, înfiinţat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare, şi se reînnoieşte anual, dacă solicitantul intenţionează să exercite, în mod temporar sau ocazional, în decursul anului respectiv, activitatea de expert tehnic judiciar în România.

     În cazul unor îndoieli justificate, Ministerul Justiţiei poate solicita autorităţilor competente ale unui stat membru o confirmare a autenticităţii certificatelor şi a titlurilor de calificare eliberate în acest alt stat membru, prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI), în condiţiile legii.

     Înscrierea expertului tehnic judiciar în Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv luarea în evidenţă a expertului tehnic judiciar se realizează de către compartimentul de specialitate din Ministerul Justiţiei, în temeiul ordinului ministrului justiţiei, în cel mult 3 luni de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege. Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de cel mult o lună. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.

     Cererea , împreună cu documentele care o însoţesc, poate fi transmisă şi prin Punctul de contact unic electronic.

     Dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. a) şi, respectiv, cele ale art. 10^1 din ordonanță, cu excepţia înscrierii în Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, se aplică, în mod corespunzător, şi pentru dobândirea calificării profesionale de expert tehnic extrajudiciar şi exercitarea în România a acestei activităţi. Recunoaşterea titlurilor de calificare emise de autoritatea competentă din statul de origine, prin care se certifică dobândirea calificării profesionale de către cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi de către cetăţeanul român care a dobândit calificarea profesională de expert tehnic extrajudiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, revine ministerelor de resort şi celorlalte instituţii centrale, fiecare în domeniul său de specialitate, documentele doveditoare urmând a fi transmise acestora.

Pentru a consulta restul modificărilor cuprinse în forma consolidate la zi a Ordonanței nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară – click AICI