Concursul de ocupare a posturilor vacante/temporar vacante de execuţie şi de conducere din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului


View access
Public
Alias
concursul-de-ocupare-a-posturilor-vacante-temporar-vacante-de-executie-si-de-conducere-din-cadrul-oficiului-national-al-registrului-comertului
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
949
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-28 05:59:26
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Justiției a emis Ordinul nr. 1.429/C din 4 august 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante de execuţie şi de conducere (director direcţie, şef serviciu, şef birou) din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, act publicat în Monitorul Oficial nr. 758 din 22 august 2023.

     Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale se face prin concurs sau examen la care poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale. În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.

     Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

     Contractul individual de muncă se încheie între persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute anterior şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin reprezentantul său legal, cu respectarea următoarelor cerinţe specifice:

 1. persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
 5. persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
 6. persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

     Prin excepţie de la condiţia prevăzută la lit. a), pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

     Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fişei postului, la propunerea conducătorilor structurilor în care se află funcţia vacantă sau temporar vacantă, după caz, conform statului de funcţii.

     Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs, cu nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, însoţite de extrasul Revisal;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun european.

     Cererile pentru înscrierea la concurs se adresează directorului general al ONRC şi se depun, împreună cu documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) din regulament, la compartimentul resurse umane din cadrul ONRC. După verificarea documentelor depuse, candidaţii primesc, la înscriere, codul unic de identificare, după caz, personal la depunerea fizică a dosarului sau la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia în cazul în care depunerea s-a realizat prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică.

     Examinarea candidaţilor se face, în funcţie de specificul posturilor vacante, prin:

 1. susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice, în format grilă şi/sau sinteză;
 2. susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice, în format grilă şi/sau sinteză, precum şi a unei probe practice, pentru posturile de specialitate informatică;
 3. susţinerea unei probe practice, pentru funcţiile care presupun desfăşurarea unei activităţi de secretariat, administrative, de gospodărire, de întreţinere-reparaţii şi de deservire.    

     Pentru a consulta dispozițiile ce vizează atât desfășurarea consursului, precum și notarea probelor de concurs, toate cuprinse în textul Regulamentului aprobat prin Ordinul nr. 1.429/C/2023 – click AICI