Regulament privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat – asistent la ÎCCJ


View access
Public
Alias
regulament-privind-organizarea-concursului-pentru-ocuparea-posturilor-vacante-de-magistrat-asistent-la-iccj
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
834
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-03-13 05:56:32
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Joi, în Monitorul Oficial nr. 197 din 9 martie 2023 s-a publicat Ordinul nr. 81 din 2 martie 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție și a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcțiile de prim-magistrat-asistent și magistrat-asistent-șef la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție se organizează ori de câte ori este necesar de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit actului normativ adoptat, data, locul, modul de desfășurare a concursului de ocupare a posturilor de magistrat-asistent gradul III, calendarul de desfășurare, cuantumul taxei de înscriere, posturile care se scot la concurs, precum și cererea de înscriere tipizată, cuprinzând și opțiunea candidatului pentru una dintre secțiile sau unul dintre compartimentele Înaltei Curți de Casație și Justiție, se stabilesc prin ordin al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, la propunerea Biroului concursuri și evaluare al Înaltei Curți.

Lista posturilor scoase la concurs, tematica și bibliografia de concurs se stabilesc de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, la propunerea colegiului de conducere al acesteia. Tematica și bibliografia de concurs se stabilesc în funcție de specializarea fiecărei secții sau compartiment.

Anunțul de organizare a concursului se publică pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs și va cuprinde:

 • numărul de posturi vacante pentru care se organizează concursul;
 • locul, data și ora desfășurării probelor de concurs;
 • informații cu privire la desfășurarea etapelor concursului;
 • condițiile de participare;
 • documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs;
 • data până la care se pot depune dosarele de concurs;
 • tematica și bibliografia concursului;
 • taxa de înscriere și modalitatea de plată;
 • numărul de telefon și adresa de poștă electronică la care se pot obține informații suplimentare.

     Concursul constă în următoarele etape succesive:

 • verificarea dosarelor de concurs;
 • probele scrise pentru verificarea cunoștințelor juridice;
 • testarea psihologică;
 • verificarea condiției privind buna reputație;
 • vizita medicală.

     Regulamentul prevede că testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice cuprinde 50 de întrebări din materiile de concurs după cum urmează:

 1. pentru candidații la secțiile civile ale Înaltei Curți de Casație și Justiție:
  • 20 de întrebări din dreptul civil (materia specifică secției), în funcție de opțiunea candidatului;
  • 20 de întrebări din dreptul procesual civil;
  • 5 întrebări din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului;
  • 5 întrebări din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene;
 2. pentru candidații la Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție:
  • 20 de întrebări din dreptul penal;
  • 20 de întrebări din dreptul procesual penal;
  • 5 întrebări din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului;
  • 5 întrebări din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene;
 3. pentru candidații la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție:
  • 15 întrebări din dreptul administrativ;
  • 10 întrebări din dreptul financiar și fiscal;
  • 15 întrebări din dreptul procesual civil;
  • 5 întrebări din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului;
  • 5 întrebări din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

     La testul-grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice, fiecare răspuns corect primește 0,2 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10.

     Proba scrisă practică constă în motivarea unei hotărâri judecătorești.

     Ordinul aprobă și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcțiile de prim-magistrat-asistent și magistrat-asistent-șef la Înalta Curte de Casație și Justiție.

     Prim-magistratul-asistent și magistrații-asistenți-șefi sunt numiți de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, pe bază de concurs care se organizează ori de câte ori este necesar de Înalta Curte de Casație și Justiție.

     Concursul constă în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care se candidează.

     Numirea în funcțiile de prim-magistrat-asistent și magistrat-asistent-șef se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii.

     Pot participa la concursul pentru ocuparea funcției de prim-magistrat-asistent, magistrații-asistenți-șefi care îndeplinesc următoarele condiții:

 • au o vechime de cel puțin 2 ani în funcția de magistrat-asistent-șef;
 • au obținut calificativul „foarte bine“ la ultima evaluare;
 • nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, cu excepția cazurilor în care a intervenit radierea sancțiunii disciplinare;
 • nu au făcut parte din serviciile de informații sau nu au colaborat cu acestea ori nu au un interes personal ce influențează sau ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor prevăzute de lege.

     Pot participa la concursul pentru ocuparea funcției de magistrat-asistent-șef grad III, magistrații-asistenți care îndeplinesc următoarele condiții:

 • au o vechime de cel puțin 3 ani în funcția de magistrat-asistent;
 • au obținut calificativul „foarte bine“ la ultima evaluare;
 • nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, cu excepția cazurilor în care a intervenit radierea sancțiunii disciplinare;
 • nu au făcut parte din serviciile de informații sau nu au colaborat cu acestea ori nu au un interes personal ce influențează sau ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor prevăzute de lege.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Ordinul nr. 81 din 2 martie 2023!