Noi mențiuni în cadrul procedurii de admitere la Institutul Național al Magistraturii


View access
Public
Alias
noi-mentiuni-in-cadrul-procedurii-de-admitere-la-institutul-national-al-magistraturii
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
415
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-07-19 06:31:26
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     În Monitorul Oficial nr. 685 din 9 iulie 2021 a fost publicată Legea nr. 192 din 8 iulie 2021 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în magistratură. Actul normativ își produce efectele începând cu a 3-a zi după publicarea în Monitorul Oficial, în speță data de 12 iulie 2021.

     În anii 2021 şi 2022, admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii, precum şi admiterea în magistratură în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează potrivit prevederilor prezentei legi. Formarea profesională iniţială şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii pentru auditorii de justiţie admişi la Institutul Naţional al Magistraturii în anii 2021 şi 2022, precum şi stagiul şi examenul de capacitate ale acestora se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor prezentei legi. Astfel, dispoziţiile Legii nr. 192/2021 se completează cu dispoziţiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt contrare prevederilor prezentei legi.

     Potrivit art. 2 din Legea nr. 192/2021, admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii se face prin concurs, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaţii, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii. Admiterea în magistratură şi formarea profesională iniţială în vederea ocupării funcţiei de judecător şi de procuror se realizează prin Institutul Naţional al Magistraturii.

     În sfera condițiilor ce trebuie îndeplinite, poate fi admisă la Institutul Naţional al Magistraturii persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  1. are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
  2. este licenţiată în drept;
  3. nu are antecedente penale, cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;
  4. cunoaşte limba română;
  5. este aptă, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei.

     Examinarea candidaţilor în cadrul concursului de admitere se face în două etape. Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

  • un test-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice, susţinut la următoarele discipline: drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal;
  • o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice, susţinută la drept civil şi drept procesual civil, respectiv la drept penal şi drept procesual penal.

     La proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice. Nota obţinută la prima etapă este media aritmetică a notelor obţinute la probele prevăzute anterior, respectiv testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice şi proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice.

     A doua etapă constă într-o testare psihologică şi susţinerea unui interviu. La testarea psihologică participă toţi candidaţii declaraţi admişi la prima etapă. Candidaţii declaraţi a fi apţi din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei participă la proba interviului, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă şi în limita unui număr egal cu o dată şi jumătate din numărul de locuri de auditori de justiţie, respectiv din numărul de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor scoase la concurs. În cazul unui număr impar de locuri sau posturi, rotunjirea se face la numărul mai mare. Numărul candidaţilor admişi pentru susţinerea interviului se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

     După cele două etape ale concursului sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut calificativul „admis“ la interviu, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă a concursului, stabilite conform art. 9 alin. (4) din lege, în limita numărului de locuri de auditori de justiţie, respectiv a numărului de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor scoase la concurs.

     Detalii privind testul-grilă, despre proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, precum și despre stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari AICI