Sancțiuni ce vizează deontologia parlamentară - introduse de legiutor în Regulamentul Senatului!


View access
Public
Alias
sanctiuni-ce-vizeaza-deontologia-parlamentara-introduse-de-legiutor-in-regulamentul-senatului
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
629
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-05-08 16:51:40
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Senatul emite, pe data de 2 mai 2022, Hotărârea nr. 50/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, act publicat în Monitorul Oficial nr. 434 din 4 mai 2022.

     Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării. Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat. Senatul este ales pentru un mandat de 4 ani care se prelungeşte, de drept, numai în condiţiile excepţionale prevăzute de Constituţie. Senatul se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Constituţiei, ale Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Senatului.

     Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, denumit în continuare Comitetul liderilor, este alcătuit din liderii grupurilor parlamentare, constituite potrivit configuraţiei politice a Senatului. Cu caracter de noutate, legiutorul introduce prevederea conform căreia ședinţele Comitetului liderilor grupurilor parlamentare se înregistrează de către Senat prin mijloace electronice şi se stenografiază.

     O noua completare adusă art. 67 din Regulamentul Senatului este aceea potrivit căreia lucrările comisiei, prin decizia acesteia, vor fi fie consemnate în procese-verbale, fie stenografiate sau înregistrate audiovideo. Lucrările comisiei, prin decizia acesteia, pot fi transmise în direct sau înregistrate de către mass-media acreditată la Senat.

     Totodată, în ceea ce privește desfășurarea ședințelor Senatului, dezbaterile din şedinţele Senatului se înregistrează pe bandă magnetică sau în format digital, se difuzează prin mijloace electronice şi se stenografiază. Şedinţele Senatului pot fi transmise în direct sau înregistrate de către mass-media acreditată la Senat.

     În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa parlamentarilor la sediul Senatului, şedinţele Biroului permanent al Senatului, şedinţele Comitetului liderilor, şedinţele comisiilor permanente, precum şi şedinţele plenului Senatului se vor desfăşura prin mijloace electronice, printr-o procedură care va fi stabilită prin hotărâre a Biroului permanent al Senatului. Rezultatul votului va fi consemnat de către secretarul general al Senatului şi transmis, de îndată, senatorilor care au participat la vot şi mass-mediei. Procedura se poate aplica şi în alte situaţii, pentru o perioadă limitată, stabilită prin hotărârea Biroului permanent al Senatului şi adoptată cu acordul prealabil al Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.

     O serie de abateri disciplinare săvârşite de senatori a fost introdusă, după cum urmează:

  • tulburarea ordinii parlamentare prin utilizarea oricăror forme de agresivitate directă de natură fizică sau verbală la adresa unui alt parlamentar sau a oricărei alte persoane prezente la activităţile parlamentare;
  • utilizarea cardului de vot electronic de către orice altă persoană în scopul folosirii acestuia în cadrul sistemului de vot electronic;
  • transmiterea în direct sau înregistrarea şedinţelor Senatului, Biroului permanent, Comitetului liderilor grupurilor parlamentare sau ale comisiilor, prin alte mijloace decât cele prevăzute în Regulamentul Senatului. Prin excepţie, senatorii pot transmite sau înregistra şedinţa Senatului şi şedinţele comisiilor numai în perimetrul din sala de şedinţe alocat grupului parlamentar ai căror membri sunt sau, în cazul parlamentarilor neafiliaţi, în perimetrul alocat acestora;
  • desfăşurarea unui material vizual cu caracter ofensator, inclusiv banner, în sala de şedinţe în plen sau în sălile comisiilor Senatului;
  • difuzarea unor materiale audio înregistrate cu caracter ofensator şi utilizarea de mijloace de amplificare audio care, prin volumul sunetului sau prin conţinutul lor, pot perturba desfăşurarea şedinţelor în plen sau în sălile comisiilor Senatului;

     Sancțiunile care se aplică abaterilor de la deontologia parlamentară  - AICI