A fost publicat Calendarul examenului naţional de bacalaureat – 2022


View access
Public
Alias
a-fost-publicat-calendarul-examenului-national-de-bacalaureat-2022
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
459
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-09-13 12:14:27
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Educației a emis Ordinul nr. 5.151 din 30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2022. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 859 din 8 septembrie 2021, și își produce efectele de la data publicării.

     Examenul naţional de bacalaureat - 2022 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.

     Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin. Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul naţional de bacalaureat în sesiunile anului 2022 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

     Pentru specializările învăţător-educatoare şi educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, disciplinele la care candidaţii susţin probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (5) din Regulamentul-cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr . 4.812/2020.

     Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale se asigură susţinerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat, elaborată de Ministerul Educaţiei, şi ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.124/2017.

     Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi pentru probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021.

     Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.

     Programa de examen pentru proba C de evaluare a competenţelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat - 2022, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

     Programele pentru disciplinele examenului naţional de bacalaureat, altele decât cele menţionate la alin. (1)-(3), valabile în sesiunile anului 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

     În funcţie de evoluţia pandemiei de SARS-CoV-2, Ministerul Educaţiei poate aproba modificarea programelor de examen, prin esenţializarea conţinuturilor acestora.

    Astfel, potrivit tabelului din anexa la Ordinul nr. 5.151/2021, sesiunea iunie-iulie 2022 va cuprinde:

 • 23-27mai – înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;
 • 27 mai 2022 – încheierea cursurilor pt. clasa a XII-a/a XIII-a;
 • 6-8 iunie 2022 - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;
 • 8-9 iunie 2022 - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
 • 9-10 iunie 2022 - evaluarea competenţelor digitale - proba D;
 • 13-15 iunie 2022 – evaluarea competenţelor digitale - proba D;
 • 20 iunie 2022 - Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă;
 • 21 iunie 2022 - proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;
 • 22 iunie 2022 - proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă;
 • 23 iunie 2022 - Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă;
 • 27 iunie 2022 - afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00-18,00;
 • 28-30 iunie 2022 – rezolvarea contestațiilor;
 • 1 iulie 2022 – afișarea rezultatelor finale.

     Pentru a consulta și etapele sesiunii august-septembrie 2022, click AICI